Title page for ETD etd-12212005-150916


Document Type Master's Dissertation
Author Raath, Johannes Jacobus
URN etd-12212005-150916
Document Title Oorsprong en manifestasie van die Suid-Afrikaanse hartbees- of dakhuis : 'n kultuurhistoriese studie (Afrikaans)
Degree MA (Cultural History)
Department Historical and Heritage Studies
Supervisor
Advisor Name Title
Prof O J O Ferreira Committee Chair
Prof S W le Roux Committee Co-Chair
Keywords
  • civilization history South Africa
  • vernacular architecture South Africa
Date 2002-04-01
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Hierdie verhandeling is ‘n studie van hartbees- of dakhuise, wat van 1652 tot in die 20ste eeu in Suid-Afrika voorgekom het. Jan van Rie¬beeck en sy gesin het aanvanklik (1652) in ‘n tydelike dakhuis in Tafelbaai gewoon. Dakhuise is deur die vee- en Trekboere, asook die Voortrekkers na die uithoeke van die land versprei.

Die gevolgtrekking waartoe deur die studie gekom word is, dat die begrip hartbeeshuis dakhuise, ontwikkelde dakhuise en (lang)muurhuise vir tydelike bewoning insluit. Die dakraamwerk van die bootvormige dakhuis het uit ‘n vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie bestaan. Drie dakraamtipes het by die wigvormige dakhuis voorgekom, naamlik die gaffelsuilondersteunde-nokpaalkonstruksie, vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie en die kapstylraamwerk.

Geen bewyse ter ondersteuning van die bestaande teorie oor die oor¬sprong van die term hartbeeshuis kon gevind word nie. Tydgenootlike getuienis het tot die gevolgtrekking gelei dat die oorsprong van die term hartbeeshuis met die vorm van die inheemse boksoort, die hartbees verband hou.

Die Suid-Afrikaanse dakhuise toon direkte ooreenkomste met die millennia-oue Wes-Europese dakhuistradisie, waarvan die vorm en konstruksie ten spyte van geografiese verskille min of geensins verander het nie. Die lande van oorsprong en die prototipes word aangewys, waarna die Suid-Afrikaanse eweknie ten opsigte van die vorm, materiaal en konstruksie - met in beg rip van streekverskille - beskryf word. In die slotbeskouing word die betekenis van die dakhuis as Westerse woning, asook die bewaring daarvan kortliks in oënskou geneem.

ENGLISH: The study focuses on the history of the South African hartbeeshuis or roof dwelling dating from 1652 well into the 20th century. For the first few months in Table Bay, Jan van Riebeeck and his family had to reside in a temporary roof dwelling. Roof dwellings were distributed through South Africa by the migrating stock-and cattle-farmers and eventually by the Voortrekkers.

The conclusion of the study is that the concept hartbeeshuis refers to roof dwellings, developed roof dwellings and the temporary long walled house. The roof structure of the boat-shaped roof house consisted of a primary tong-support. The framework of the wedge-shaped roof dwelling takes one of three forms: it may consist of two forked uprights carrying a ridge tree against which the sides lean; it may consist of two pairs of sloping poles which cross at the apex to carry the ridge tree; or it may consist of a series of paired couples.

No evidence could be found to support any of the existing theories regarding the origin of the term hartbeeshuis. Contemporary evidence confirms that the term is associated with the shape of the indigenous antelope, the hartbees. The South African roof dwelling correlate with the oldest building traditions in Western Europe. In South Africa, the basic shape and construction of the roof have only experienced little changes on a regional level. The various prototypes and the countries of origin are highlighted. The South African counterparts are described according to their shape, construction materials and technique. The study concludes with the significance of the roof dwelling as a Western dwelling type and the conservation thereof.

© 2001, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Raath, JJ 2001, Oorsprong en manifestasie van die Suid-Afrikaanse hartbees- of dakhuis: ‘n kultuurhistoriese studie, MA dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-12212005-150916/ >

H596/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 1.53 Mb 00:07:04 00:03:38 00:03:11 00:01:35 00:00:08
  01chapters1-3.pdf 4.31 Mb 00:19:58 00:10:16 00:08:59 00:04:29 00:00:23
  02chapter4.pdf 2.93 Mb 00:13:32 00:06:57 00:06:05 00:03:02 00:00:15
  03chapter5.pdf 3.12 Mb 00:14:26 00:07:25 00:06:29 00:03:14 00:00:16
  04back.pdf 1.98 Mb 00:09:10 00:04:43 00:04:07 00:02:03 00:00:10

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.