Title page for ETD etd-12152011-155817


Document Type Master's Dissertation
Author Basson, Eunice Lenore
URN etd-12152011-155817
Document Title Leiboom : 地 versameling gedigte en Die uitbeelding van die vrou in geselekteerde kortverhale van Rachelle Greeff met spesifieke verwysing na Die rugkant van die bruid (1990) en Merke van die nag (2001) (Afrikaans)
Degree Master of Arts
Department Afrikaans
Supervisor
Advisor Name Title
Prof H J Pieterse Supervisor
Keywords
 • Rachelle Greeff
 • feminism
 • gender
 • South African women writers
 • verteller
 • vertellersperspektief
 • rolverdelings
 • verhoudings
 • karakterisering
 • chauvinisme
 • patriargie
 • Rachelle Greeff
 • feminisme
 • gender
 • Suid-Afrikaanse vroueskrywers
 • patriarchy
 • chauvinism
 • characterisation
 • relationships
 • role casting
 • narrator
 • point of view
Date 2011-09-08
Availability restricted
Abstract
Deel een van hierdie verhandeling behels 地 praktiese komponent wat bestaan uit 地 versameling gedigte deur die outeur, Eunice Basson, wat oor 地 tydperk van drie jaar in 地 klas- of slypskoolsituasie vir bespreking en voorstelle voorgel is.

Deel twee behels 地 mini-verhandeling waarin geselekteerde kortverhale van die Suid-Afrikaanse skrywer, Rachelle Greeff, aan die hand van sekere argumente en navorsingsvrae bespreek word. Die titels van bogenoemde twee bundels is sterk suggestief en dui op spanning, selfs die moontlike verwerping van die vrou, deur 地 ander party (die man as vennoot, 地 huweliksmaat, of 地 aggressor). Hierdie titels sinspeel ook op 地 sekere soeke na identiteit en op 地 weerloosheid, maar ook op die weerbaarheid van die vrou ten opsigte van die emosionele, konvensionele, fisieke/seksuele, sielkundige en dikwels gewelddadige blootstelling waaraan sy in komplekse verhouding-situasies onderhewig is. Die prim靡e navorsingsvraag in hierdie verhandeling is om die wyses te ondersoek waarop die skrywer die vrou as karakter/figuur in geselekteerde kortverhale uitbeeld. Daarbenewens word ook gekyk na die verskillende maniere waarop die vrou voorgestel word en hoe van hierdie fases in haar leefw靡eld in die geselekteerde verhale neerslag vind. Daar word ook aandag gegee aan die verskillende rolle wat sy in haar leeftyd vertolk. Ten slotte word die moontlike rol wat die stereotipering van die vrou in hierdie kortverhale speel, ondersoek.

Wat die karakterisering van die vroue in die ses-en-twintig verhale betref, blyk dit dat daar 地 onderskeid tussen die twee bundels getref kan word. By die karakters in Die rugkant van die bruid kom daar naamlik vanwe die aard van die karakter(s) se verteltrant 地 groot mate van afgetrokkenheid voor wat eerder as verslagdoening, of selfs as 地 soort 礎innegesprek, oorkom met die leser as buitestaander wat die situasie objektief waarneem. Hierteenoor wek die karakters in Merke van die nag die leser se subjektiewe meelewing op waar hulle, en die verliese wat hulle ly, oorwegend deernisvol en met begrip en insig beskryf word.

ENGLISH : Part one of this dissertation comprises a practical component of a selection of poems by the author, Eunice Basson, which was presented in a class or workshop situation for discussion and suggestions over a period of three years.

Part two entails a mini-dissertation in which selected short stories by the South African writer, Rachelle Greeff, are discussed in view of certain arguments and research enquiry. The titles of the abovementioned two collections of short stories are strongly suggestive and indicate a certain tension, even the possible rejection of the female by the 双ther party (the male as partner, or as marriage partner or as aggressor). These titles also allude to a certain quest for identity, even vulnerability, but also to the ability of women with regard to the emotional, the conventional, the physical/sexual, the psychological, and the often abusive situations to which they are exposed in complex relationships. The primary research objective of this dissertation is to investigate the various ways in which the writer portrays the female as character/figure in selected short stories. The different ways in which women are represented are also looked at, as well as the manner in which the different phases in their life world are precipitated in these stories. Attention is also given to the different roles played by a woman during her life time. The possible role of stereotyping in these stories is also investigated.

It also seems as if the characterisation of women is treated differently in each of these two collections. In the narrative of some of the characters in Die rugkant van die bruid, a greater sense of detachment is experienced due to their curt reportage, or even an internal conversational tone, leaving the reader as an outsider who looks upon the situation objectively. On the other hand, the characters in Merke van die nag tend to kindle a subjective feeling of sympathy with the reader in their sense of loss, which the writer portrays with immense insight and understanding.

ゥ 2011, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Basson, EL 2011, Leiboom : 地 versameling gedigte en Die uitbeelding van die vrou in geselekteerde kortverhale van Rachelle Greeff met spesifieke verwysing na Die rugkant van die bruid (1990) en Merke van die nag (2001) (Afrikaans), MA dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-12152011-155817 / >

F11/9/283/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
[campus] dissertation.pdf 354.53 Kb 00:01:38 00:00:50 00:00:44 00:00:22 00:00:01
[campus] indicates that a file or directory is accessible from the campus network only.

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.