Title page for ETD etd-12132005-150905


Document Type Master's Dissertation
Author Sibiya, Bernadette Ntombizodwa
URN etd-12132005-150905
Document Title Affirmative action regarding women in education management in Mpumalanga
Degree MEd (Education Management)
Department Education Management and Policy Studies
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J L Beckmann Committee Chair
Keywords
 • Vrouloseleierskap
 • Sosialiseringsproses
 • CSAEMP
 • Mpumalanga Onderwysdepartement
 • Management Programme
 • South Africa
 • Canada
 • Participatory action research
 • Affirmative action
 • Development;t
 • Training
 • Education
 • Gender equity
 • Womanless leadership
 • Mpumalanga Education Department
 • Sociailisation process
 • Discrimination
 • Inequality
 • Diskriminasie
 • Ongelykheid
 • Geslagsgelykheid
 • Onderwys
 • Opleiding
 • Ontwikkeling
 • Regstellende aksie
 • Deelnemende aksienavorsing
Date 2001-12-12
Availability unrestricted
Abstract
The Mpumalanga Education Department has put in place various mechanisms aimed at promoting equity and equality between male and female educators and learners within the education system. Such initiatives were established from a position of strength that sociocultural stereotypes such as patriarchy, lack of access to resources and the sexual division of labour have been internalised and reinforced as acts of discrimination within the school system, community, home and workplace.

Within the school system, gender stereotypes are used to determine and perpetuate the educational provisioning for learners as separate groups (boys - girls) through the school curriculum and the educators' classroom practices of "masculine" and "feminine" activities. Equally so, senior management positions are mostly occupied by males whilst females are relegated to lower positions of the management echelon.

The focus of this study was to identify the root causes of inequalities in senior management positions between male and female managers. The Participatory Action Research (PAR) method using a case study and a literature review were used as data collection techniques.

Affirmative Action policies and programmes are recommended as strategies for empowering women and girls with an aim of preparing them to be competent in the labour market. There are diverse interpretations of the affirmative action concept and different people attach different meanings to its definition. It (Affirmative Action) impacts differently on different groups under different conditions.

The study also suggests that education, training and development (ETD) are dependent variables of affirmative action in the sense that they create an environment where individuals who were (under)privileged can learn to accept and understand one another as partners.

AFRIKAANS : Die Mpumalanga Onderwysdepartement het verskeie meganismes daargestel om billikheid en gelykheid tussen manlike en vroulike opvoeders en leerders binne die onderwysstelsel te bevorder. Sodanige inisiatiewe is gevestig vanuit 'n aanname dat sosio-kulturele stereotipes soos patriargie, gebrek aan toegang tot hulpbronne en verdeling van werk op geslagsgrondslag gei'nternaliseer en versterk is as diskriminerende handelinge binne die skoolstelsel, gemeenskap, huis en werkplek.

Binne die onderwysstelsel word geslagstereotipes gebruik om onderwysvoorsiening vir leerders as afsonderlike groepe (seuns dogters) te bepaal en te laat voortbestaan deur die skoolkurrikulum en die klaskamerpraktyk van die opvoeders wat "manlike" en "vroulike" aktiwiteite gebruik. Insgelyks word senior bestuursposisies gewoonlik deur mans beklee terwyl vroue gerelegeer word na laer posisies in die bestuurskader.

Die doe I van hierdie studie was om die hoofoorsake van ongelykhede in senior bestuursposisies tussen manlike en vroulike bestuurders te identifiseer. Die PAR-metode wat van 'n gevallestudie gebruik maak en 'n literatuurstudie is aangewend as data-insamelingstegniek.

Die beleid van regstellende aksie, asook programme met betrekking daarop, word aanbeveel as strategiee om vroue en dogters te bemagtig met die doel om hulle voor te berei om bevoeg te wees in die arbeidsmark. Daar is 'n verskeidenheid vertolkings van die begrip regstellende aksie en verskillende mense koppel verskillende betekenisse aan die definisie. Regstellende aksie het verskillende invloede op verskillende groepe onder verskillende omstandighede.

Die studie dui ook aan dat Onderwys, Opleiding en Ontwikkeling (000) afhanklike veranderlikes van regstellende aksie is in die sin dat hulle 'n omgewing skep waar individue wat (minder)bevoorreg was kan leer om mekaar te aanvaar en te begryp as vennote.

2001 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Sibiya BN, 2001, Affirmative action regarding women in education management in Mpumalanga, MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd- 12132005-150905/ >

E383/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 748.96 Kb 00:03:28 00:01:46 00:01:33 00:00:46 00:00:03
  01chapter1-3.pdf 5.87 Mb 00:27:11 00:13:58 00:12:13 00:06:06 00:00:31
  02chapter4-6.pdf 4.62 Mb 00:21:23 00:11:00 00:09:37 00:04:48 00:00:24
  03bibliography.pdf 630.81 Kb 00:02:55 00:01:30 00:01:18 00:00:39 00:00:03

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.