Title page for ETD etd-12092011-164009


Document Type Master's Dissertation
Author Oosthuizen, Ilze
Email ilzed@vodamail.co.za
URN etd-12092011-164009
Document Title Bilateral processing benefit in sequentially implanted adult cochlear implant users
Degree MCommunication Pathology
Department Communication Pathology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof D C D Swanepoel Supervisor
Keywords
 • kogleŕre inplanting met beste prestasie
 • speech-perception-in-noise
 • summation
 • squelch
 • superior performing cochlear implant
 • sound localisation
 • simultaneous implantation
 • sequential implantation
 • head shadow effect
 • cochlear implant
 • bilateral processing
 • bilateral implantation
 • bilateral benefit
 • sommering
 • spraakwaarneming in lawaai
 • selektiewe onderdrukking
 • klanklokalisering
 • gelyktydige inplanting
 • opeenvolgende inplantting
 • kopskadu-effek
 • bilaterale prosessering
 • bilaterale voordeel
 • kogleŕre inplanting
 • bilaterale inplanting
Date 2011-09-08
Availability unrestricted
Abstract
Bilateral cochlear implantation is accepted medical practice since 2008 in clinically suitable adults and children to enhance bilateral processing benefits. Bilateral implantation may lead to the restoration of some bilateral hearing advantages, such as improved speech recognition in noise, localisation, head shadow effect, summation, and squelch. The majority of the advantages stated in literature, though, are characteristic of the simultaneously implanted cochlear implant population. Simultaneous implantation is not yet a reality in South Africa due to funding constraints, therefore determining the bilateral processing abilities in sequentially implanted adults is essential. Determining bilateral processing benefits achievable with sequential implantation could result in evidence-based recommendations in terms of candidacy considerations, surgery protocols, motivations for medical aid funding for simultaneous cochlear implantation, and relevant measures to determine the bilateral processing benefit attainable. Furthermore, it might enhance audiologists‟ insight regarding post-implantation performance of sequentially implanted patients and enable them to counsel prospective candidates realistically. The aaim of this study was to determine the bilateral benefit attained by sequentially implanted adults. A quantitative, cross-sectional research approach was followed in a one group post-test-only exploratory research design. A purposive convenient sampling method with specified selection criteria was used to select 11 adult clients of an established cochlear implant programme in Pretoria. Tests of sound localisation in the horizontal plane and speech perception in noise were performed. During the test of sound localisation, performance with only the first or only the second implant was found to be very similar. For the majority of participants the second cochlear implant (CI 2) was the superior performing implant during xviii speech perception in noise testing, in spatially separated speech and noise conditions where noise was directed to the first implant, as well as in spatially coincident speech and noise. A statistical significant bilateral benefit (p < 0.05) was attained by sequentially implanted adults for sound localisation. A bilateral benefit for speech perception in noise was observed when noise was directed to the first implant and in the diotic listening condition with average benefits of 1.69 dB and 0.78 dB, respectively. It was not statistically significant (p > 0.05), however, and was smaller than bilateral benefit values achieved by simultaneously implanted adults in previous studies. The head shadow effect at 180░ was found to be the strongest and most robust bilateral spatial benefit. Squelch and summation benefit values ranged from negative values to 2 dB and 6 dB, respectively. This corresponded with values found in previous studies. The improvement in speech perception in spatially distinct speech and noise from adding the ear with a better SNR (signal to noise ratio) indicated that the contribution of CI 2 seems to be greater than that of CI 1 for bilateral spatial benefit. It can be concluded that adults with sequential implants may achieve some extent of bilateral benefit even with many years of unilateral implant use, when speech processors differ, when the second implant is done ≥ 10 years after the first implant, and in cases of prelingual deafness. A key benefit of sequential implantation appears to be related to the advantage of having hearing on both sides so that the ear with the more favourable environmental signalto-noise ratio is always available.

AFRIKAANS : Bilaterale kogleŕre inplanting is sedert 2008 aanvaarde mediese praktyk vir klinies geskikte volwassenes en kinders, ten einde bilaterale prosesseringsvoordeel te verhoog. Bilaterale inplanting kan lei tot die herstel van sommige van die voordele van bilaterale gehoor, soos verbeterde spraakherkenning in lawaai, klanklokalisering, die kopskadueffek, sommering en selektiewe onderdrukking (ôsquelchö). Die meeste van die voordele wat in die literatuur bespreek word, is egter kenmerkend van diÚ persone by wie twee kogleŕre inplantings gelyktydig gedoen is. Gelyktydige inplanting is as gevolg van beperkte befondsing nog nie in Suid-Afrika 'n werklikheid nie, daarom is dit noodsaaklik om te bepaal watter bilaterale prosesseringsvoordele by opeenvolgend-ge´nplanteerde volwassenes voorkom. Die bepaling van watter bilaterale prosesseringsvoordele met opeenvolgende inplanting bereik kan word, sou kon lei tot getuienis-gebaseerde aanbevelings met betrekking tot besluite oor die geskiktheid van kandidate, protokol vir sjirurgie, motiverings vir die befondsing van gelyktydige kogleŕre inplantings deur mediese voorsorgfondse, en toepaslike maatstawwe om te bepaal watter mate van bilaterale prosesseringsvoordeel haalbaar sou wees. Dit sou verder oudioloŰ se insig kon verbreed met betrekking tot die na-operatiewe prestasie van opeenvolgend-ge´nplanteerde persone en hulle sodoende in staat stel om voornemende kandidate van realistiese raad te bedien. Die doel van hierdie studie was om te bepaal wat die bilaterale prosesseringsvoordele is wat deur opeenvolgend-ge´nplanteerde volwassenes verkry kan word. 'n Kwantitatiewe navorsingsbenadering met 'n dwarsprofiel van än enkelgroep is gevolg, met 'n post-toets verkennende navorsingsontwerp. 'n Doelgerigte gerieflikheidssteekproef met 'n gespesifiseerde seleksiekriteria is gebruik om 11 volwasse kliŰnte van 'n gevestigde kogleŕre inplantprogram in Pretoria te selekteer. Klanklokalisering in die horisontale vlak en die waarneming van spraak in lawaai is getoets. Tydens die toets vir klanklokalisering is gevind dat prestasie met slegs die eerste of slegs die tweede inplanting soortgelyk was. Vir die meeste deelnemers aan die studie het die tweede kogleŕre inplanting (KI 2) die beste prestasie gelewer tydens spraakwaarneming in lawaai, in omstandighede waar spraak en lawaai ruimtelik geskei is en die lawaai op die eerste inplanting gerig is, asook in omstandighede waar spraak en lawaai ruimtelik saamvoorkomend aangebied is. 'n Statisties beduidende bilaterale voordeel (p < 0.05) is deur opeenvolgend-ge´nplanteerde volwassenes vir klanklokalisering behaal. 'n Bilaterale voordeel vir spraakwaarneming in lawaai is waargeneem waar lawaai op die eerste inplanting gerig is en ook in diotiese luistertoestande, met 'n gemiddelde voordeel van 1.69 dB en 0.78 dB, onderskeidelik. Dit was egter nie statisties beduidend nie en was ook kleiner as die bilaterale voordeelwaardes wat in vorige studies deur gelyktydig-ge´nplanteerde volwassenes behaal is. Die kopskadu-effek by 180░ was die sterkste en mees robuuste bilaterale ruimtelike voordeel. Voordeelwaardes vir selektiewe onderdrukking en sommering het gewissel van negatiewe waardes tot 2 dB en 6 dB onderskeidelik. Dit stem ooreen met waardes wat in vorige studies gevind is. Die verbetering in spraakwaarneming in ruimtelik geskeide spraak en lawaai wat verkry is deur die oor met 'n beter STR (sein-tot-ruis ratio) by te voeg, het daarop gedui dat die bydrae van KI 2 tot bilaterale ruimtelike voordeel waarskynlik groter as die bydrae van KI 1 is. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat volwassenes met opeenvolgende inplantings 'n mate van bilaterale voordeel verkry selfs na vele jare van unilaterale inplantingsgebruik, wanneer die spraakprosesseerders in die twee inplantings van mekaar verskil, wanneer die tweede inplanting ≥ 10 jaar na die eerste plaasvind, en in gevalle van prelinguale doofheid. 'n Sleutelvoordeel van opeenvolgende inplanting hou klaarblyklik verband met die voordeel van gehoor aan albei kante te hŕ sodat die oor met die gunstigste sein-tot-lawaai ratio altyd beskikbaar is.

ę 2011, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Oosthuizen, I 2011, Bilateral processing benefit in sequentially implanted adult cochlear implant users, MCommunication Pathology dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-12092011-164009/ >

E11/9/278/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 5.51 Mb 00:25:29 00:13:06 00:11:28 00:05:44 00:00:29

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.