Title page for ETD etd-12052005-162011


Document Type Master's Dissertation
Author Botma, Stevan
URN etd-12052005-162011
Document Title 2 Kronieke 20:1-30 : die eindpunt van die heilige-oorlog-tradisie in die Ou Testament (Afrikaans)
Degree MA (Theology)
Department Old Testament Studies
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J H Le Roux Committee Chair
Keywords
  • war biblical teaching
  • Bible OT Chronicles 2nd XX criticism interpret
Date 2001-12-31
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Die begeerte om oor hierdie onderwerp te skryf, het uit my leefwκreld ontstaan. Dit was gedurende 1994¬-2001, die eerste jare van die na-apartheidsera. Die meeste inwoners het die veranderinge demokraties aanvaar en andere het die verandering op politieke en sosiale gebied as te dramaties ervaar. Onder diι wat bedreig voel, bestaan die moontlikheid van 'n gewelddadige heilige oorlog wat uit die Ou Testament geregverdig word.

Die probleemstelling is:

• dat menslike geweld in 'n heilige oorlog vanuit die Ou Testament geregverdig kan word omdat daar nie rekening gehou word met die heilige-oorlog-tradisiegeskiedenis van die Ou Testament nie.

Die hipotese is:

• dat daar 'n ontwikkeling in Israel se denke oor 'n heilige oorlog in die Ou Testament plaasgevind het,

• dat 'n studie oor die groei in Israel se denke oor 'n heilige oorlog in die Ou Testament by die eindpunt in 2 Kronieke 20:1-30 sal uitkom wat 'n heilige oorlog as 'n kultiese handeling beskou,

• dat hierdie kulminasiepunt van die heilige-oorlog-tradisie in die Ou Testament uitIoop op 'n heilige oorlog sander gewelddadige menslike deelname.

Die doelstellings is:

• om volgens Gerhard von Rad die groei in Israel se denke oor 'n heilige oorlog aan te toon,

• om die eindpunt van die heilige-oorlog-tradisie in 2 Kronieke 20:1-30 in diepte te ontleed,

• om aan toon dat Israel se voortdurende afskaling van geweld konsekwensies vir ons inhou.

Hoofstuk 1 is die inleidende hoofstuk waarin bogenoemde probleemstelling, hipotese en doelstellings geformuleer is. In hoofstuk 2 is daar volgens Von Rad aangetoon hoedat Israel se denke oor die heilige oorlog 'n ontwikkeling gehad het. Hy bespreek die nadenke oor 'n heilige oorlog in die geskiedenis van ou Israel, na-Salomoniese novelle, profete, Deuteronomium en die Kronis. Hierdie nadenke het 'n eindpunt bereik in 2 Kronieke 20:1-30. 'n Dieptestudie in hoofstuk 3 van 2 Kronieke 20:1-30 het aangetoon dat die Ou Testament tot die gevolgtrekking kom dat 'n heilige oorlog nie uit gewelddadige menslike deelname behoort te bestaan nie, maar uit gebed, vas, aanbidding, lofprysinge, raadpleging van en geloofsvertroue in Jahwe.

In die jaar 200 I wil hierdie verhandeling vir die wat bedreig voel hierdie perspektief van 2 Kronieke 20:1-¬30 oor 'n heilige oorlog gee. Die bede is dat hierdie studie die Kronis se beskouing oor 'n heilige oorlog sal herleef en dat dit 'n bydrae tot vrede sal lewer.

ENGLISH: The desire to write about this subject arose from the world in which I live. It was during 1994-2001, the first years of the post-apartheid era. Most citizens accepted the changes democratically, others experienced the changes in the political and social spheres as too dramatic. Amongst those who feel threatened , the possibility exists that a violent holy war may be justified out of the Old Testament.

The problem statement is:

• that human violence in a holy war may be justified from the Old Testament because the history of the holy-war-tradition of the Old Testament was not taken into account.

The hypothesis is:

• that, in the Old Testament, an evolution took place in Israel's thoughts on a holy war;

• that a study of the growth in Israel's thoughts on a holy war in the Old Testament would eventually culminate in 2 Chronicles 20: 1-30, which regards a holy war as a cultic action;

• that this culmination point of the holy war tradition in the Old Testament will lead to a holy war without violent human participation.

The objectives are

• to demonstrate the growth in Israel's thoughts on a holy war according to Gerhard von Rad;

• to analyse in depth, the culmination point of the holy-war-tradition in 2 Chronicles 20: 1-30;

• to demonstrate that Israel's continual de-escalating of violence holds consequences for us;

Chapter 1 is the introductory chapter in which the above problem statement, hypothesis, and objectives were formulated. In Chapter 2, the development of lsrael's thoughts on the holy war, according to Von Rad, is illustrated. He discusses the reflections on a holy war in the history of old Israel, in the post-Solomonic novel, prophets, Deuteronomy and the Chronicler. Such reflection culminated in 2 Chronicles 20:1-30. An in-depth study in Chapter 3 of 2 Chronicles 20:1-30 showed that the Old Testament came to the conclusion that a holy war ought not comprise violent human participation, but rather: prayer, fasting, worship, praising, consultation of Yahweh and trust in Yahweh.

In 2001, this thesis should provide the perspective of 2 Chronicles 20: 1-30 on a holy war to those who feel threatened. It is our prayer that this study will revive the Chronicler's views on a holy war and that it will contribute to peace.

© 2001, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Botma, S 2001, 2 Kronieke 20:1-30 : die eindpunt van die heilige-oorlog-tradisie in die Ou Testament, MA(Theol) dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-12052005-162011/ >

H511/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 8.80 Mb 00:40:44 00:20:57 00:18:20 00:09:10 00:00:46

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.