Title page for ETD etd-11182005-092211


Document Type Master's Dissertation
Author Hesselink-Louw, Ann-Mari Elizabeth
URN etd-11182005-092211
Document Title 'n Viktimologiese ondersoek na vroulike kindersekswerkers met spesifieke verwysing na Gauteng (Afrikaans)
Degree MA (Criminology)
Department Criminology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof C Bezuidenhout Committee Chair
Prof R Pretorius Committee Co-Chair
Keywords
  • child prostitution South Africa Gauteng
  • prostitutes South Africa Gauteng
  • sex crimes South Africa Gauteng
  • sexually abused children South Africa Gauteng
Date 2001-11-19
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Kinderprostitusie is 'n sosiale probleem wat wêreldwyd voorkom. Kinders wat nog nie puberteit betree het nie asook adolessente word deur souteneurs en hulle ouers of voogde by kindersekswerk betrek. Hierdie kinders wat dikwels die enigste broodwinners van die gesin is, word aan vernederende en in sommige gevalle gedwonge seksuele aktiwiteite, geweld, intimidasie en dwelms blootgestel.

Die aard, omvang, werkswyse asook die emosionele, psigiese en fisieke gevolge van prostitusie op die kind is aan die hand van 'n verkennende, kwalitatiewe ondersoek (Gauteng - spesifiek Johannesburg en Pretoria) bestudeer. Die ondersoek word teoreties gerig deur onder andere die sosiale struktuur- en prosesteorieë. Verder is verskeie risikofaktore ten opsigte van kindersekswerk geïdentifiseer. Die moontlike dekriminalisering van prostitusie asook die effek wat dekriminalisering van prostitusie op kindersekswerk sal hê, is onder die loep geneem. Verskeie aanbevelings in verband met verdere navorsing rakende kindersekswerk is gemaak en moontlike oorkomingstrategieë ten opsigte van kindersekswerk is ook geïdentifiseer.

ENGLISH: Child prostitution is a social phenomenon that occurs worldwide. Children, prior to reaching puberty, and adolescent's, are drawn into child sexwork by pimps, their parents or guardians. These children, often the only breadwinners of their families, become exposed to humiliation and in numerous situations coercion, violence, intimidation and drugs.

The nature, extent, working environment and the emotional, psychological and physical effects of child prostitution on the child are explored through an explorative and a qualitative study (Gauteng - specifically Johannesburg and Pretoria). The study is theoretically driven through, inter alia, the social process and structural theories. Several risk factors regarding child sex work are identified. The possible decriminalization of prostitution and the effect thereof on child sex workers was considered. Several recommendations for further research on child sex work were made and possible prevention strategies were also identified.

© 2001, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Hesselink-Louw, AE 2001, ‘n Viktimologiese ondersoek na vroulike kindersekswerkers met spesifieke verwysing na Gauteng, MA dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11182005-092211/ >

H395/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 3.04 Mb 00:14:04 00:07:14 00:06:19 00:03:09 00:00:16

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.