Title page for ETD etd-11132006-171329


Document Type Doctoral Thesis
Author Fick, Anton Rupert
URN etd-11132006-171329
Document Title Die pastorale begeleiding van gesinne waarin kindermishandeling voorkom : 'n narratief-gesinsterapeutiese perspektief (Afrikaans)
Degree PhD (Practical Theology)
Department Practical Theology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J C Muller
Keywords
  • pastoral psychology
  • pastoral counseling
  • child abuse religious aspects
  • family psychotherapy
Date 1999-10-01
Availability unrestricted
Abstract
Afrikaans: In hierdie proefskrif word die pastorale begeleiding van gesinne waarin kindermishandeling voorkom, nagevors. Die navorser het toenemend met gesinne waarin kindermishandeling voorkom te doen gekry. Daar bestaan by pastorale werkers (almal wat op een of ander wyse pastorale hulp verleen) onsekerheid en onkunde oor die begeleiding van hierdie gesinne. Daar bestaan ook 'n behoefte aan 'n pastorale benadering, aangesien kindermishandeling nog altyd binne die maatskaplike en psigologiese studievelde geressorteer het.

Samelewingsprobleme, soos geweld, immorele dade en emosionele probleme gee dikwels tot kindermishandeling aanleiding.

Hierdie studie neem die narratiewe benadering as uitgangspunt en wil aan die hand van enkele gevallestudies, op die bruikbaarheid van die narratiewe benadering reflekteer. Die mens word binne sy lewensverhaal en konteks verstaan, want die praktiese teologie as handelingswetenskap, kies sy uitgangspunt in die ervaringswêreld van mense en die situasie van die kerk in die samelewing.

God het die mens as Sy verteenwoordiger en as kroon van die skepping gemaak. Met die sondeval het daar 'n skeiding in al die mens se verhoudings gekom. In sy genade rig God 'n verbond op waarin Hy homself aan die mens verbind. Die pastorale perspektief maak ems met die verhaal van 'n handelende Verbondsgod wat verlore mense red en in die versoeningswerk van Jesus Christus, Sy oneindige liefde vir die sondaar bewys.

Die Koninkryk van God kry in elke mens gestalte as die mens die waardes van die Koninkryk erken en daarvolgens lewe. Die waardes is Iiefde, geregtigheid, vrede en hoop. In die gesin waarin kindermishandeling plaasvind, ontbreek hierdie waardes dikwels, want mishandeling is teenstrydig met God se plan vir die gesin en kinders. Deur die simbiotiese werk van die Heilige Gees word die mens in nood op die toekoms gerig, met hoop, nuwe groeipotensiaal en oorwinning.

Die navorsing toon dat ‘n gesin wat met sy noodstorie van mishandeling weer oor die toekoms, onder leiding van ‘n bekende God begin droom, in die hede weer liefde, vrede, duursaamheid en veiligheid kan vind.

Die benaderings van Müller en Freedman & Combs, asook die benutting van die genogram, stel pastors in staat om, saam met die gesin waarin kindermishandeling voorkom, dominante verhale te dekonstrueer en ‘n nuwe realiteit te konstrueer.

English: This dissertation reports on a study of the pastoral counselling of families in which child abuse occurs.

As research progressed, the researcher came into contact with increasing numbers of such families. Many pastoral workers (this includes all those who render pastoral assistance of some kind) are not adequately qualified to work with these families, and their lack of knowledge gives rise to uncertainty. There is also a need for a pastoral approach, since child abuse has always fallen with the specific fields of study of Social Science and Psychology.

This study is based on the narrative approach and reflects on its usefulness by referring to a number of case studies. Since practical theology as an active science chooses as its point of departure the world as experienced by individuals, and the role of the church in society, man is viewed in the context of all his life experiences or his personal history.

God created man as His representative on earth and as the pinnacle of His creation. The Fall resulted in the disintegration of man's relationship with God and with his fellow men. In His mercy God established a covenant, binding himself to mankind. The pastoral perspective is serious about this God of the Covenant who acts to save those that are lost and who, through the redeeming work of Jesus Christ, demonstrates His boundless love for sinners.

The Kingdom of God is reflected in every person who acknowledges the values of the Kingdom and lives according to them. These values are love, justice, peace and hope. In families where children are abused, these values are often absent, since abuse is in conflict with God's plan for the family and for children. Through the symbiotic working of the Holy Spirit, people in need are helped to face the future with hope and a new potential for growth that can ultimately lead to victory.

The research revealed that a family with a history of abuse can, under the guidance of a God that they know, again begin to dream about the future and can once again experience love, peace, stability and security.

The approaches followed by Müller, Freedman & Combs, as well as the use of the genogram, enable pastors to assist members of families where child abuse occurs in deconstructing dominant experiences and constructing new realities.

© 1999, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Fick, AR 1999 Die pastorale begeleiding van gesinne waarin kindermishandeling voorkom : ‘n Narratief-gesinsterapeutiese perspektief, PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11132006-171329/ >

H227/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 111.06 Kb 00:00:30 00:00:15 00:00:13 00:00:06 < 00:00:01
  01sectionsA-B.pdf 1.22 Mb 00:05:37 00:02:53 00:02:31 00:01:15 00:00:06
  02sectionC.pdf 942.21 Kb 00:04:21 00:02:14 00:01:57 00:00:58 00:00:05
  03back.pdf 423.86 Kb 00:01:57 00:01:00 00:00:52 00:00:26 00:00:02

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.