Title page for ETD etd-11062006-150213


Document Type Doctoral Thesis
Author Bester, Suzanne Elizabeth
URN etd-11062006-150213
Document Title Die ontwerp van 'n postmodernistiese model vir beroepsvoorligting (Afrikaans)
Degree PhD (Educational Psychology)
Department Educational Guidance and Counseling
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J G Maree Committee Chair
Keywords
  • postmodernism
  • vocational guidance
Date 1999-10-01
Availability unrestricted
Abstract
Afrikaans: Verandering vorm ‘n integrale en noodsaaklike komponent van ontwikkelende samelewings. Hierdie verandering kan enersyds teweeggebring word deur die besondere behoeftes wat 'n bepaalde gemeenskap op 'n gegewe tydstip ervaar. Andersyds kan dit ook tot stand kom vanweë wêreldwye tendense wat ontwikkeling en verandering inisieer. Die postapartheid Suid-Afrikaanse gemeenskap wat op die vooraand van die 21 ste eeu staan, is geen uitsondering in hierdie verband nie en word tans onderwerp aan 'n proses van herstrukturering om aan 'nuwe' politieke en sosiale verwagtinge te voldoen. Verder word die wêreldwye bewegingsverskuiwing van ‘n moderne na 'n postmoderne era ook tans deur Suid-Afrikaanse gemeenskappe ervaar.

Hierdie proses van verandering behoort in alle samelewingsinstellings geïntegreer te word en hou hierom bepaalde implikasies vir die studieterrein van beroepsvoorligting in. Hernuwing op die gebied van beroepsvoorligting behoort die politieke en sosiale samelewingsveranderinge, asook die postmoderne invloede te reflekteer en akkommodeer. Dit het krities noodsaaklik geword dat beroepsvoorligting vir die meerderheid van die Suid¬Afrikaanse bevolking toeganklik gemaak word. Terselfdertyd moet dit steeds die behoeftes en diversiteit van individuele leerders hanteer.

Hierdie studie poog om 'n potensiele postmodernistiese model vir beroepsvoorligting te ontwerp. Hierdie model sal geskoei wees op die uitgangspunte wat deur die postmodernistiese benadering voorgestaan word. Dit behels 'n beradingsproses wat deur beroepsvoorligting aan alle leerders, ongeag ras, geslag, ouderdom of kultuur gebied word. Die voorligtingsinhoude voltrek aan die hand van 'n narratiewe benadering wat in drie fases verloop.

Die studie poog verder om die buigsaamheid van 'n potensiele postmodernistiese model tot beroepsvoorligting aan die hand van 'n literatuurstudie, ex post facto-navorsing, asook aksienavorsing te iIIustreer. Ex post facto-navorsing. voltrek wanneer gefokus word op gevallestudies waar kliënte reeds voorligting ontvang het aan die hand van die tradisionele benadering tot beroepsvoorligting. Hierdie benadering word dan vergelyk met 'n voorgestelde postmodernistiese benadering tot voorligting. Die gevallestudie metode word verder by wyse van aksienavorsing gekontinueer wanneer gefokus word op gevallestudies waar kliënte voorligting ontvang aan die hand van 'n potensiële postmodernistiese model vir beroepsvoorligting.

Samevattend kan gesê word dat hierdie studie gerig is om toepassingsmoontlikhede van 'n potensiele postmodernistiese model vir beroepsvoorligting uit te lig en die bruikbaarheid van só 'n model te iIIustreer.

English: Change makes up an integral and essential component of developing communities. This change may on the one hand be induced by the special needs experienced by a particular community at a given time. On the other hand it may be due to worldwide tendencies that initiate development and change. The post-apartheid community in South Africa on the brink of the 21st century is no exception in this regard, as it is currently subject to a restructuring process to meet “new” political and social expectations. Furthermore the community in South Africa is at this time experiencing the worldwide shift from a modern to a postmodern era in society.

This process of change should be integrated in all institutions of society and for this reason holds determinable implications for the field of study of career counseling. Renewal in the area of career counseling should reflect and accommodate political and social changes in society as well as postmodern influences. It has become critically imperative that career counseling is made accessible to the majority of the South African population. At the same time it has to continue to address the needs and diversity of individual learners.

This study further attempts to illustrate the flexibility of a potential postmodernistic model for career counselling by means of a literature study, ex post facto research and action research. Ex post facto research is executed by focusing on case studies in which clients have already received career counselling according to the traditional method. The traditional approach is then compared to the postmodernistic approach to career counselling. Action research is also carried out by means of a few case studies with the focus on the implementation of a postmodernistic model for career counseling.

This study further attempts to illustrate the flexibility of a potential postmodernistic model for career counselling by means of a literature study, ex post facto research and action research. Ex post facto research is executed by focusing on case studies in which clients have already received career counselling according to the traditional method. The traditional approach is then compared to the postmodernistic approach to career counselling. Action research is also carried out by means of a few case studies with the focus on the implementation of a postmodernistic model for career counseling.

In conclusion it can be said that this study aims to highlight possibilities for a potential postmodernistic model and to illustrate its value.

© 1999, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Bester, SE 1999, Die ontwerp van 'n postmodernistiese model vir beroepsvoorligting , DPhil thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11062006-150213/ >

H369/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 377.65 Kb 00:01:44 00:00:53 00:00:47 00:00:23 00:00:02
  01chapters1-2.pdf 3.91 Mb 00:18:07 00:09:19 00:08:09 00:04:04 00:00:20
  02chapters3-4.pdf 3.64 Mb 00:16:52 00:08:40 00:07:35 00:03:47 00:00:19
  03chapters5-7.pdf 4.11 Mb 00:19:02 00:09:47 00:08:33 00:04:16 00:00:21
  04back.pdf 3.19 Mb 00:14:46 00:07:36 00:06:39 00:03:19 00:00:17

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.