Title page for ETD etd-11052008-105503


Document Type Doctoral Thesis
Author Human, Jacobus Francois
Email humanjf@lantic.net
URN etd-11052008-105503
Document Title ‘n Kontrolelys vir die skryf en evalueer van dramadraaiboeke (Afrikaans)
Degree DLitt
Department Afrikaans
Supervisor
Advisor Name Title
Prof P H Roodt Supervisor
Keywords
 • genre
 • plot
 • karakter
 • character
 • dialoog
 • dialogue
 • emosie
 • emotion
 • heldereis
 • storiestruktuur
 • story structure
 • hero’s journey
 • held
 • hero
 • motion picture
 • rolprent
 • script
 • draaiboek
Date 2007-09-05
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Die doelwit van die studie is die skepping van ‘n omvattende kontrolelys vir die skryf en evalueer van dramadraaiboeke. Die navorsing dek alle tradisionele kommersiële genres binne rolprentdrama, met die uitsondering van komedie.

Om die kontrolelys te skep, is daar eers gepoog om die somtotaal van tegnieke wat die vakgebied van dramadraaiboekskryf behels, te identifiseer. Dit vergestalt in sewe inventarisse naamlik:

Bestaande kontrolelyste, genre-eienskappe en draaiboekskryftegnieke vir struktuur, plot, emosie, karakters, en dialoog & diverse.

Die studie behels kwalitatiewe navorsing wat beide beskrywend en voorskriftelik is. Die uitleg en inhoud is as volg:

Hoofstuk 1: Navorsingsontwerp dek die

• oriëntasie ten opsigte van die onderwerp;

• konteks en relevansie van die navorsing;

• teoretiese grondslag soos tipe navorsing, aannames en definisies;

• formulering van die navorsingsprobleem;

• uiteensetting van die metodologie;

• stappe in die skepping van die meesterkontrolelys;

• styl en aanbieding; en

• oorsig van die navorsing.

Hoofstuk 2: Teoretiese onderbou bevat die fundamentele literatuurstudie.

Primęre teorieë omskryf Anderson en Anderson se teorie oor hoe kykers ‘n rolprent waarneem, sowel as Gerrig en Prentice se teorie oor kykers se onbewustelike deelname aan, en emosionele reaksie op, rolprentstories.

Sekondęre teorieë kyk na die volgende:

Sielkunde sit Freud se teorie oor menslike gedrag uiteen, sowel as kort teorieë oor menslike houdings, identifikasie met persone, die eienskappe van emosie en die mag, eienskappe en funksies van leiers.

Kommunikasiekunde kyk na die gedrag van leiers, besluitneming in kleingroepe en die kommunikasie van openbare waardes in gemeenskappe. Onder empatie in fiksierolprente word Neill se voorwaardes vir empatie met rolprentkarakters uiteengesit.

Mitologie dek Campbell se boek The hero with a thousand faces en Vogler se boek The writer’s journey.

Draaiboekskryfteorie sit die klassieke dramatiese struktuur, tweedoelwitstruktuur en negebedryfstruktuur uiteen.

Inventaris van kontrolelyste dokumenteer alle kontrolelyste vanaf Freeburg (1920) tot Human (2003), sowel as drie dokumente van Amerikaanse rolprentmaatskappye wat gebruik word vir die evaluering van draaiboeke.

Inventaris van genre-eienskappe dokumenteer plot-, struktuur- en karakter-eienskappe van alle kommersiële genres, komedie uitgesluit.

Hoofstuk 3: Inventaris van strukturele tegnieke lys alle skryftegenieke wat van toepassing is op struktuur. Dit bevat 27 afdelings met opskrifte soos Tipes strukture, Die heldereis en Klimaks en hoofklimaks.

Hoofstuk 4: Inventaris van plot- en emosietegnieke lys alle skryftegnieke wat van toepassing is op plot en emosie. Dit bevat 90 afdelings met opskrifte soos Uiteensetting: algemeen, Konfrontasie en Afloop/epiloog/einde.

Hoofstuk 5: Inventaris van karaktertegnieke lys alle skryftegnieke wat van toepassing is op karakter. Dit bevat 80 afdelings met opsrifte soos Effektiewe rolprentkarakters, Tipe karakters en Karakterverandering/-ontwikkeling.

Hoofstuk 6: Inventaris van dialoog- en diverse tegnieke lys alle skryftegnieke wat van toepassing is op dialoog en diverse elemente. Dit bevat 46 afdelings met opskrifte soos Effektiewe dialoog, Subteks en Begroting.

Hoofstuk 7: Die meesterkontrolelys bevat die primęre navorsingsuitset, naamlik ‘n omvattende kontrolelys van 5 550 vrae. Dit is ‘n buigsame instrument wat die draaiboekevalueerder of –skrywer lei deur alle bekende veranderlikes van ‘n storie. Dit is saamgestel uit hoofstukke twee tot ses. Dit bestaan uit vyf makrokontrolelyste: struktuur, plot, emosie, karakters en dialoog, wat elkeen uit ‘n aantal mikrokontrolelyste bestaan.

Hoofstuk 8: Samevatting evalueer die beantwoording van die navorsingsvrae, bespreek moontlike gebreke in die navorsing en maak aanbevelings vir verdere navorsing.

Laastens volg die bibliografie en bylaes.

ABSTRACT (English)

The objective of the research is the creation of an extensive checklist for writing and evaluating screenplays. The research covers all traditional commercial genres within motion picture drama, with the exception of comedy.

To create the checklist, an attempt was made to identify the sum total of techniques within the discipline of drama scriptwriting. Seven inventories were compiles, namely: existing checklists; genre characteristics; and scriptwriting techniques for structure; plot, emotion; characters; and dialogue & diverse.

Information for the thesis was obtained from qualitative research that is both descriptive and prescriptive. The layout and content are as follows:

• orientation of the subject;

• context and relevance of the research;

• theoretical basis, for example type of research, assumptions and definitions;

• formulation of the research problem;

• explanation of the methodology;

• steps in the creation of the master checklist;

• style and presentation; and

• overview of the research.

Chapter 2: Theoretical foundation is an overview of the fundamental literature study.

Under Primary theories Anderson and Anderson’s theory on how viewers perceive a motion picture is described as well as Gerrig and Prentice’s theory on the subjective participation of viewers in, and emotional reaction to, motion picture stories.

Secondary theories look at the following:

Psychology explains Freud’s theories on human behaviour, as well as short theories on human attitudes, identification with people, the characteristics of emotion and the power, characteristics and functions of leaders.

Communication science covers the behaviour of leaders, decision-making in small groups and the communication of public values in communities. Empathy in fiction motion pictures explains Neill’s prerequisites for empathy with motion picture characters.

Mythology covers Campbell’s book The hero with a thousand faces and Vogler’s book The writer’s journey. Scriptwriting theory explains the classical dramatic structure, the two-goal structure and the nine-act structure.

Inventory of checklists documents all checklists from Freeburg (1920) to Human (2003) and also lists three documents used by American motion picture companies to evaluate scripts.

Inventory of genre characteristics documents characteristics for plot, structure and character of all commercial genres, excluding comedy.

Chapter 3: Inventory of structural techniques list all the writing techniques that are applicable to structure. It contains 27 sections with headings such as Structural types, The hero’s journey, and Climax & main climax.

Chapter 4: Inventory of plot and emotion techniques list all the writing techniques that are applicable to plot. It contains 90 sections with headings such as Exposition: general, Confrontation and Denouement/epilogue/end.

Chapter 5: Inventory of character techniques list all the writing techniques that is applicable to character. It contains 80 sections with headings such as Effective motion picture characters. Type of characters and Character change/development.

Chapter 6: Inventory of dialogue and diverse techniques list all the writing techniques that are applicable to dialogue and diverse elements. It contains 46 sections with headings such as Effective dialogue, Subtext and Budget.

Chapter 7: The master checklist contains the primary research output, namely an extensive checklist of 5 550 questions. It is a flexible instrument that leads the script reader or scriptwriter through all known variables in a story. This was compiles from information in chapters two to six. It consists of five macro checklists: structure, plot, emotion, characters and dialogue, each consisting of a number of micro checklists.

Chapter 8: Conclusion evaluates the answers to the research questions, discuss possible shortcomings in the research and makes recommendations for further research.

Lastly follow the bibliography and addenda.

© 2007, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Human, JF 2007,’n Kontrolelys vir die skryf en evalueer van dramadraaiboeke, DLitt thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11052008-105503/ >

D336/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 231.83 Kb 00:01:04 00:00:33 00:00:28 00:00:14 00:00:01
  01chapters1-3.pdf 1.63 Mb 00:07:31 00:03:52 00:03:23 00:01:41 00:00:08
  02chapter4.pdf 1.34 Mb 00:06:12 00:03:11 00:02:47 00:01:23 00:00:07
  03chapters5-6.pdf 1.21 Mb 00:05:36 00:02:53 00:02:31 00:01:15 00:00:06
  04chapters7-8.pdf 1.87 Mb 00:08:39 00:04:27 00:03:53 00:01:56 00:00:09
  05back.pdf 272.01 Kb 00:01:15 00:00:38 00:00:34 00:00:17 00:00:01

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.