Title page for ETD etd-10242005-150712


Document Type Doctoral Thesis
Author Strydom, Jean
URN etd-10242005-150712
Document Title Adolessente selfmoord en selfmoordgedrag : 'n pastoraal narratiewe beskouing (Afrikaans)
Degree PhD (Practical Theology: Pastoral Family Therapy)
Department Practical Theology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J C Muller
Keywords
  • teenagers suicidal behavior religious aspects
  • suicide religious aspects
Date 2002-09-01
Availability unrestricted
Abstract
Afrikaans: In hierdie navorsingstuk en proefskrif word die probleem van adolessente selfmoord en selfmoordgedrag binne n sosiaal-konstruksionistiese paradigma met die klem op n pastoraal narratiewe terapeutiese benadering ondersoek.

Met hierdie doelstelling voor o word die verhale van adolessente met selfmoordgedrag aangehoor en in gesprek gebring met literre verhale oor adolessente, selfmoord en selfmoordgedrag. Hierdie studie soek terselfdertyd na 'n gepaste terapeutiese werkswyse deur middel waarvan daar met hierdie tieners in interaktiewe verhoudings getree kan word. In die terapeutiese proses wat uit hierdie wedersydse samewerking ontwikkel, kan daar aan hulle betekenisvolle berading verleen word.

In die sensitiewe interaksie tussen die vertel van en luister na noodverhale word dit progressief duidelik dat adolessente selfmoord en selfmoordgedrag spruit uit n integrasie van oorkoepelende komplekse omstandighede en verhale wat in negatiewe wisselwerking ten opsigte van mekaar staan. Die noodwendige gevolg hiervan is n gevoel van sinloosheid en gevangenheid in die lewe wat uitloop op selfmoord en selfmoordgedrag.

Die algemene tendens is om adolessente te tipeer as "blote tieners". Hierdie kategorisering het tot gevolg dat alle adolessente as gesamentlike groep hanteer word. Met in agneming van die verskillende adolessente se verhale, blyk dit duidelik dat die individu in sy uniekheid en eksentrisiteit totaal binne hierdie tiperingsraamwerk verdwyn. Die narratiewe benadering tot en beskouing van adolessente selfmoord en selfmoordgedrag skep n onbevooroordeelde platvorm waarop elke unieke lewensverhaal van die individu aangehoor kan word.

Normaalweg vra ouers vrae oor die rede of motief waardeur die adolessent tot n selfmoordpoging gedryf is. Hulle aanvaar summier dat slegs een gebeurtenis die oorsaak of probleem kan vaspen. Hierdie studie toon aan dat dit n kumulatiewe opeenhoping van oorsake is wat uiteindelik tot so n desperate poging of daad aanleiding gee. Die narratiewe benadering skep die ruimte vir die aanhoor van die individueel unieke verhaal binne die vervlegte verhale.

Die invloed van die groter samelewingsdiskoers ("grand narrative") is ook n aspek wat in die studie uitgelig word as n besonders bydraende faktor tot adolessente selfmoord en selfmoordgedrag.

Die pastoraal narratiewe beskouing van adolessente selfmoord en selfmoordgedrag het nie al die antwoorde nie, maar stel ten slotte die vraag na die begrip selfmoord aan die orde. Is dit "self en is dit "moord"?

English: In this research study and thesis the problem of adolescent suicide and suicidal behavior is examined within a social - constructionist paradigm with the emphasis on a pastoral narrative therapeutic approach.

With this purpose in mind, the stories of adolescents with suicidal behavior are listened to and brought into conversation with literary tales of adolescents' suicide and suicidal behavior. At the same time the study seeks for an appropriate therapeutic approach by means of which interactive relationships can be established with these teenagers. In the therapeutic process that results from this mutual collaboration, meaningful counseling can be provided.

During the sensitive interaction between the telling of and listening to stories of distress, it progressively becomes clear that adolescent suicide and suicidal behavior is a result of the integration of complex circumstances and stories that have a negative reciprocal impact on each other.

The general tendency is to label adolescents as "mere teenagers". This categorisation results in all adolescents being treated as a collective group. In consideration of the different adolescents' stories, it becomes clear that the individual uniqueness and eccentricity totally disappears within this typifying framework. The narrative approach to and contemplation of adolescent suicide and suicide behavior creates an unprejudiced platform from which each unique life-story can be listened to.

Generally parents ask questions about the reason or motive that drove an adolescent to suicide. They summarily assume that only one incident can identify the cause or problem. This study shows that it is a cumulative conglomeration of causes that eventually leads to such a desperate attempt or action. The narrative approach provides a wide scope for listening to each unique story within the interwoven stories.

The influence of the greater social discourse (grand narrative) is also an aspect that is highlighted in the study as a particular contributive factor to adolescent suicide and suicidal behavior.

The pastoral narrative approach to adolescent suicide and suicidal behavior does not have all the answers, but concludes with the question: Is it "self' (sui) and is it "murder" (cidium)?

2002, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Strydom, J 2002, Adolessente selfmoord en selfmoordgedrag : 'n pastoraal narratiewe beskouing , PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-10242005-150712/ >

H327/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 111.77 Kb 00:00:31 00:00:15 00:00:13 00:00:06 < 00:00:01
  01chapters1-3.pdf 805.27 Kb 00:03:43 00:01:55 00:01:40 00:00:50 00:00:04
  02chapters4-6.pdf 1.63 Mb 00:07:33 00:03:53 00:03:23 00:01:41 00:00:08
  03bibliography.pdf 165.26 Kb 00:00:45 00:00:23 00:00:20 00:00:10 < 00:00:01

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.