Title page for ETD etd-08312010-142055


Document Type Master's Dissertation
Author Van Graan, Carin
URN etd-08312010-142055
Document Title 'n Analitiese oorsig van Stefans Grové se Dansrapsodie - 'n Afrika-stad en Jeanne Zaidel - Rudolph se Fanfare Festival Overture met spesifieke verwysing na die aanwending van Afrika-etniese elemente (Afrikaans)
Degree MMus
Department Music
Supervisor
Advisor Name Title
Dr A Johnson Co-Supervisor
Dr C R Panebianco-Warrens Supervisor
Keywords
 • Fanfare Festival Overture
 • analysis
 • orchestration
 • South African composers
 • South African orchestral works
 • African instruments
 • Afrika-etniese elemente
 • orkestrasie
 • analise
 • Suid-Afrikaanse orkeswerke
 • Afrika-instrumente
 • Suid-Afrikaanse komponiste
 • Dansrapsodie - 'n Afrika-stad
 • African ethnic elements
 • Jeanne Zaidel-Rudolf
 • Stefans Grové
Date 2010-04-20
Availability unrestricted
Abstract

Die hoofdoel van hierdie studie was om Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad van Stefans Grové en Fanfare Festival Overture van Jeanne Zaidel-Rudolph ten opsigte van struktuur, melodie, ritme en instrumentasie te ontleed en sodoende vas te stel watter Afrika-etniese elemente gebruik word en hoe dit toegepas is. ʼn Vergelykende studie is gedoen om vas te stel of daar enige ooreenkomste of verskille tussen die twee werke is.

Verskeie skripsies, verhandelings en proefskrifte oor werke van Grové en Zaidel- Rudolph is geraadpleeg. Die skrywer kon nie gepubliseerde weergawes van Dansrapsodieʼn Afrika-stad en Fanfare Festival Overture opspoor nie, daarom is die ontleding met behulp van afskrifte van die handgeskrewe manuskripte onderneem. Daar is gereeld na die CD-opnames van albei werke (op die Claremont GSE-etiket) geluister.

Die verhandeling bestaan uit ses hoofstukke. In die eerste hoofstuk word die agtergrond en motivering vir die studie uiteengesit en Hoofstuk 2 bevat kort biografieë van Grové en Zaidel-Rudolph. Grové se Dansrapsodieʼn Afrika-stad word in Hoofstuk 3 ontleed en verskillende Afrika-etniese elemente word beskryf soos wat dit van toepassing op die analise is. Zaidel-Rudolph se Fanfare Festival Overture word in Hoofstuk 4 op dieselfde wyse as Dansrapsodieʼn Afrika-stad ontleed. Die laaste twee hoofstukke (Hoofstuk 5 en 6) bevat ʼn vergelyking tussen die aanwending van Afrika-etniese elemente in die twee komposisies, asook gevolgtrekkings en voorstelle vir verdere studie.

Die belangrikste gevolgtrekkings is die volgende:

 • Afrika-etniese elemente word in albei werke op só ʼn manier aangewend dat die komposisie vir ʼn Westerse orkes toeganklik is.
 • In albei werke se struktuur word die roep-en-antwoord-beginsel en herhalende melodieë wat tydens elke herhaling effens gewysig word (permutasie) aangewend. Die melodiese inhoud word deur die mineur terts (ʼn interval van die pentatoniese toonleer) en twyfelagtige tonaliteite oorheers. Ritmiese ostinaatpatrone, die 12/8-metrum en poliritmiek in die Afrika-deel van Zaidel-Rudolph se komposisie bewerkstellig onmiddellik Afrika-etniese assosiasies. Die bongo-tromme en marimba kom in albei komposisies as Afrika-instrumente voor.
 • Grové en Zaidel-Rudolph benader die aanwending van Afrika-etniese elemente in Westerse musiek op verskillende maniere.

ENGLISH : The main objective of this study was to analyse the structure, melody, rhythm and instrumentation of Stefans Grové’s Dansrapsodie – ʼn Afrika-stad and Jeanne Zaidel- Rudolph’s Fanfare Festival Overture in order to determine which African ethnic elements are used in the two compositions and how these elements are applied. A comparative study was done to determine what the similarities and differences are between the two works.

Several mini-dissertations, dissertations and theses about works by Grové and Zaidel-Rudolph were consulted. The author could not find published versions of Dansrapsodieʼn Afrika-stad and Fanfare Festival Overture, therefore the analysis was done with copies of the hand-written manuscripts. The author frequently listened to CD recordings (Claremont GSE label) of both works.

The dissertation consists of six chapters. In the first chapter the author explains the background and motivation for the study and Chapter 2 contains short biographies of Grové and Zaidel-Rudolph. Grové’s Dansrapsodieʼn Afrika-stad is analysed in Chapter 3 and the different African ethnic elements that apply to this work are described. Zaidel-Rudolph’s Fanfare Festival Overture is analysed in Chapter 4, in the same way as Grové’s Dansrapsodieʼn Afrika-stad. The last two chapters (Chapter 5 and 6) include a comparison between the application of African ethnic elements in the two compositions, as well as conclusions and suggestions of topics for future studies.

The most important conclusions are the following:

 • African ethnic elements are applied in such a way that both compositions are accessible for Western (“art music”) orchestras.
 • In both compositions’ structure the call-and-response principle and repeated melodies (that are modified during each repeat) are applied. Both works’melodic content is dominated by the interval of a minor 3rd (an interval from the pentatonic scale) and an ambiguous tonality. Rhythmic ostinatos, the 12/8 metre and polyrhythm in the African part of Zaidel-Rudolph’s Fanfare Festival Overture immediately bring about African ethnic associations. The bongos and marimba as African instruments can be found in both works.
 • Grové and Zaidel-Rudolph approach the application of African ethnic elements in Western art music in different ways.

Copyright © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Van Graan, C 2009, 'n Analitiese oorsig van Stefans Grové se Dansrapsodie - 'n Afrika-stad en Jeanne Zaidel - Rudolph se Fanfare Festival Overture met spesifieke verwysing na die aanwending van Afrika-etniese elemente (Afrikaans), MMus dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08312010-142055/ >

E10/363/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 321.82 Kb 00:01:29 00:00:45 00:00:40 00:00:20 00:00:01
  01chapters1-2.pdf 176.84 Kb 00:00:49 00:00:25 00:00:22 00:00:11 < 00:00:01
  02chapter3.pdf 8.42 Mb 00:38:59 00:20:03 00:17:32 00:08:46 00:00:44
  03chapter4.pdf 8.71 Mb 00:40:18 00:20:43 00:18:08 00:09:04 00:00:46
  04chapters5-6.pdf 839.69 Kb 00:03:53 00:01:59 00:01:44 00:00:52 00:00:04
  05back.pdf 143.51 Kb 00:00:39 00:00:20 00:00:17 00:00:08 < 00:00:01

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.