Title page for ETD etd-08272008-153331


Document Type Doctoral Thesis
Author Buchner, Elsje Petronella
Email ebuchner@luxmundi.org.za
URN etd-08272008-153331
Document Title ďEk het 'n roepingĒ : vrouepredikante se toelating in die Nederduitse Gereformeerde Kerk : 'n kerkhistoriese en prakties-teologiese studie (Afrikaans)
Degree DD
Department Church History and Church Polity
Supervisor
Advisor Name Title
Prof P J Strauss Co-Supervisor
Prof J C Muller Supervisor
Keywords
 • postfoundationalist practical theology
 • vrouepredikante
 • NG Kerk
 • sosiaal-konstruksionistiese navorsingswaardes
 • gendersake
 • skrifbeskouing konteks
 • oral history
 • postmoderne geskiedbeskouing
 • female history
 • folk mother discourse
 • scriptures
 • stories of calling
 • Dutch Reformed Church
 • gender
 • postfundamentele
 • female
 • mondelinge geskiedenis
 • volksmoederdiskoers
 • postmodern view of history
 • context
 • social constructionist research values
 • submissive
 • roepingsverhale
 • ministers
 • prakties-teologiese metodologie
 • vrouegeskiedenis
Date 2008-04-18
Availability unrestricted
Abstract

In hierdie navorsing word die toelating van vrouepredikante in die Nederduitse Gereformeerde Kerk vanuit ín kerkhistoriese en prakties-teologiese hoek bestudeer.

Die navorsingswaardes wat in die sosiaal-konstruksionisme geld, naamlik dat sodanige navorsing ín deelnemende en verhalende proses is, dat die invloed van diskoerse bestudeer word en dat die belangrikheid van taal in ag geneem word, is in die navorsing verreken. Vanuit ín post-fundamentele teologiese posisionering is van ín paar van die bewegings in ín postfundamentele prakties-teologiese metodologie gebruik gemaak om na die belewing van agt vroueproponente en -predikante deur die loop van die proses van toelating, ťn daarna, te luister en saam met hulle te interpreteer. Daar is van die volgende bewegings gebruik gemaak: Die beskrywing van die verskillende kontekste waarteen die roepingsverhale en loopbane van vrouepredikante afgespeel het; die aanhoor en beskrywing van die kontekstuele ervarings van die betrokke vroue; die interpretasie van en betekenisgewing aan die verhale in samewerking met die vroue wat as medenavorsers geag word en die beskrywing van en refleksie oor die ervaring van God se teenwoordigheid in hulle roepingsverhale en bedieninge as proponente en predikante. Hierdie postfundamentele prakties-teologiese metodologie is inherent narratief van aard en sluit ook nou aan by die denklyne wat in die sosiaal-konstruksionisme geld.

Deur hierdie metodologie is daar probeer om ín bydrae te lewer tot die ontwikkeling en uitbou van mondelinge geskiedenis. Die beskrywing van vroue se verhale is terselfdertyd ook vrouegeskiedenis wat poog om vroue meer hoor- en sigbaar in algemene geskiedenis, maar spesifiek ook kerkgeskiedenis te maak. Die metodologie pas ook binne ín meer postmoderne benadering tot geskiedenis in.

Aan die hand hiervan is die breŽr landkaart en historiese konteks waarteen die roepingsverhale van vrouepredikante en kerklike vergaderings oor ín tydperk van bykans 107 jaar afgespeel is, in breŽ trekke en deur middel van tydlyne beskryf. Die ontwikkeling en uitbouing van die volksmoederdiskoers oor die dieselfde tydperk is van nader beskou. Daar is verder gekyk na die invloed wat die breŽr konteks en die volksmoederdiskoers op vroue gedurende die twintigste eeu gehad het, hoe vroue oor die algemeen hulleself in bepaalde vroueruimtes soos vroue-organisasies uitgeleef het en of Afrikanervroue se stemme in die openbaar gehoor is al dan nie.

Teen hierdie agtergrond is die verloop van die kerklike debat oor die toelating van vroue tot die besondere ampte, naamlik diakens, ouderlinge en vrouepredikante, beskryf. Hierdie debat kan in drie tydperke opgedeel word. Die eerste tydperk wat van 1966-1978 strek kan as ín tyd van nadenke beskryf word. Vanaf 1982 tot 1990 is die debat deur ín sterk verskil in Skrifbeskouing gekenmerk. Die laaste tydperk wat vanaf 1991 tot 2007 strek, beskryf hoe die praktyk stadig pos gevat het en hoe die gesprek uiteindelik na gendersake uitgebrei het.

Die vroueproponente en -predikante se roepingsverhale, hulle belewenis van God in die pad wat hulle moes loop en eerste treŽ in die bediening is weer deurgaans teen die agtergrond van die breŽr landkaart, volksmoederdiskoers en die NG Kerk se verskillende sinodes aangehoor, beskryf en in samewerking met hulle geÔnterpreteer. Bykomend tot die groep persoonlike verhale is twee verhale van vroue wat reeds voor 1950 teologie studeer het en nie meer vandag leef nie, opgeteken. In al die gesprekke het die belangrikheid van vrouepredikante se roepingsverhale, hulle positiewe en negatiewe belewenisse in die kerk, die impak van oorwegend manlike kerktaal op vroue, die gemis en impak van rolmodelle, die frustrasies rondom proponentskap en hulle belewing van God onder andere na vore gekom. Dit is ook opmerklik dat vrouepredikante oor die algemeen nie aktief aan die debat deelgeneem nie en dat die meeste van die medenavorsers in hierdie studie ín bepaalde stuk ongemak met gendersake en feminisme beleef. Hulle laat net soos in die volksmoederdiskoers die praatwerk aan ander oor.

© University of Pretoria 2007

D411/gm
Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 175.64 Kb 00:00:48 00:00:25 00:00:21 00:00:10 < 00:00:01
  01chapter1.pdf 418.81 Kb 00:01:56 00:00:59 00:00:52 00:00:26 00:00:02
  02chapter2.pdf 564.56 Kb 00:02:36 00:01:20 00:01:10 00:00:35 00:00:03
  03chapter3.pdf 530.30 Kb 00:02:27 00:01:15 00:01:06 00:00:33 00:00:02
  04chapter4.pdf 480.97 Kb 00:02:13 00:01:08 00:01:00 00:00:30 00:00:02
  05chapter5.pdf 139.92 Kb 00:00:38 00:00:19 00:00:17 00:00:08 < 00:00:01
  06back.pdf 423.32 Kb 00:01:57 00:01:00 00:00:52 00:00:26 00:00:02

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.