Title page for ETD etd-08222012-152844


Document Type Master's Dissertation
Author Phosa, Lekgolo Lazarus
Email upetd@up.ac.za
URN etd-08222012-152844
Document Title Human resources management : the function of the public sector manager
Degree MAdmin
Department School of Public Management and Administration
Supervisor
Advisor Name Title
Dr D J Fourie Supervisor
Keywords
 • etieke
 • werwing
 • public sector manager
 • openbare sektor bestuurder
 • drie-vlak regering
 • regstellende aksie
 • human resources management
 • dissipline
 • normatief
 • menslike hulpbronbestuur
 • openbare bestuurder
Date 1998-04-01
Availability unrestricted
Abstract
In this dissertation a study was undertaken of the function of the public sector manager at the central level of government and of the role which the public manager plays in the human resources management.

South Africa is a three-tier state, which consists of the central, provincial and local levels of government. The central government is the supreme body of government entrusted with the responsibility of making policies, rules and giving direction to the entire citizenry. The central government is manned by politicians from different political parties who have to decide on behalf of their electorates.

It is a given fact and a reality that politicians alone cannot deliver the services to the communities. So public officials are appointed to implement the policies enacted by Parliament. Public managers have to interpret policies and give direction to the various structures of government. Among the activities of government, public managers have also to give direction as to the management of human resources in the public sector.

This study investigated the function of the public manager at the central government with a reference to the management of human resources. This research was necessitated by the fact that since the new constitutional dispensation in South Africa, many changes have taken place most of which implied that the management of human resources in the public sector would have to reflect such changes. Public managers perform various functions, including generic administrative functions, auxiliary functions and functional activities. These functions are performed at senior management level. Furthermore, these functions performed by public managers will be viewed from the human resource management. Particular, attention is focused on the staffing in the public sector and how public managers can best perform their function in absorbing proper personnel in the public sector.

AFRIKAANS : 'n Studie is onderneem om die funksie van die openbare sektor bestuurder op sentrale regeringsvlak te ondersoek asook die rol wat die openbare bestuurder speel in menslike hulpbronbestuur.

Die verantwoordelikheid van die openbare sektor is om dienste te verskaf aan die landsburgers en om dit suksesvol te bereik meet die openbare sektor oor goed opgeleide personeel beskik. Ten einde personeel te kan bestuur behoort openbare bestuurders kennis te dra van die behoeftes, vrese en verwagtinge van die publiek. Een van die vernaamste funksies van die openbare bestuurder is om leiding te gee aan andere.

Suid Afrika is 'n driedelige staat, wat bestaan uit die sentrale, provinsiale en plaaslike vlakke van regering. Die sentrale regering is die hoogste regeringsliggaam verantwoordelik vir beleidmaking, die daarsteling van reŽls en om rigting te gee aan alle landsburgers. Die sentrale regering word gevorm deur politici van verskillende politieke partye wat namens hul ondersteuners besluite moet neem. Dit is 'n onomstootlike feit en werklikheid dat politici nie alleen die dienste aan die gemeenskap kan verskaf nie. Daarom word openbare amptenare aangestel om die beleid wat deur die Parlement aanvaar is, te implementeer. Openbare bestuurders moet beleid interpreteer en leiding gee binne die verskillende strukture van die regering. Die aktiwiteite van die regering bring mee dat openbare bestuurders leiding moet gee rakende die bestuur van menslike hulpbronne in die openbare sektor.

Hierdie studie het die funksie van die openbare bestuurder in die sentrale regering ondersoek met verwysing na die bestuur van menslike hulpbronne. Die navorsing was genoodsaak deur die feit dat sedert die nuwe grondwetlike bedeling in Suid Afrika baie veranderinge plaasgevind het waarvan meeste impliseer dat die bestuur van menslike hulpbronne in die openbare sektor sodanige veranderinge sal reflekteer. Openbare bestuurders voer verskeie funksies uit insluitende generiese administratiewe funksies, hulpfunksies en funksionele aktiwiteite. Hierdie funksies word op senior bestuursvlak uitgevoer. Verder word hierdie funksies wat deur openbare bestuurders uitgevoer word beskou vanuit 'n menslike hulpbron oogpunt. Spesifieke aandag is gegee aan die personeel in die openbare sektor en hoe openbare bestuurders hulle funksies tot die beste van hul vermoŽ kan uitvoer deur bekwame personeel in diens te neem in die openbare sektor.

Die studie toon aan dat daar tydens die transformasie van die Suid-Afrikaanse staatdiens politieke oorweging geskenk sal moet word aan die vervanging van wit persone met swartes, vrouens en gestremdes. In partypolitieke terme beteken dit geensins 'n balans tussen diegene wat die waardes van die ou orde aanhang en diegene wat die waardes van die nuwe orde bevorder nie. Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 volg 'n humanistiese benadering, wat beteken dat die armes, werkloses, verwaarloosde en wanhopige mense gehelp moet word wat in sigself nie 'n partypolitieke kwessie is nie.

Verder toon internasionale onderving dat die radikale transformasie van grondwette dikwels vrees, onsekerheid en paniek onder inwoners veroorsaak. Hierdie gevoelens word dikwels op verskillende wyses deur verskillende gemeenskappe tot uiting gebring. S.A. is daarom geen uitsondering nie. Die vermoŽ van die staatsdiens om dienste te lewer sal nie net afhang van die politieke leierskap en bestuursvaardighede van die politieke ampsbekleders nie, maar ook van die professionalisme van staatsamptenare.

Copyright © 1998, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Phosa, LL 1998, Human resources management : the function of the public sector manager, MAdmin dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08222012-152844 / >

E12/9/41/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 13.07 Mb 01:00:30 00:31:06 00:27:13 00:13:36 00:01:09

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.