Title page for ETD etd-07272010-154530


Document Type Doctoral Thesis
Author Nienaber, Herman Charl
URN etd-07272010-154530
Document Title Ekologie en Sending : op weg na ‘n ekologiese sending-benadering in ‘n postapartheid Suid-Afrika (Afrikaans)
Degree DD
Department Science of Religion and Missiology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J J Kritzinger Supervisor
Keywords
  • post-apartheid
  • missiology
Date 1996-11-01
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Die ekologiese węreldkrisis is die gevolg van die mens se oorskryding van die perke ten opsigte van vrede, geregtigheid en die heelheid van die skepping. Die kerk het bygedra tot hierdie krisis, en daarom kan dié krisis as ‘n sendingkrisis gesien word.

Deur prinsipieel-teologiese beredenering bring hierdie studie duidelikheid oor die kerk se aandeel aan die ekologiese krisis in die węreld as makrokonteks (afdeling A) en in Suid-Afrika as mikrokonteks (afdeling B) en oor die kerk se missionęre roeping as antwoord op dié krisis. ‘n Ekologiese sendingbenadering bied ‘n oplossing vanuit Suid-Afrika as mikrokonteks vir die węreld in ‘n makrokonteks (afdeling C). Die studie word in drie afdelings aangebied.

Afdeling A onder die opskrif: Die ekologiese krisis en die sending, ondersoek die invloed van die sending op die huidige ekologiese krisis in die makrokonteks. Aangesien die industriële rewolusie die grootste bydrae tot die ekologiese krisis gelewer het, word die sending se aandeel aan die krisis binne drie verskillende tydperke ondersoek.

Gedurende die voorindustriële tydperk word die Middeleeuse klooster as teelaarde vir 'n kultuur van plundering bekyk. Verder word die proses van kolonisasie bespreek. Gedurende die vroeë industriele tydperk word daar gefokus op die węreldbeskouing waardeur die mens as subjek teenoor die.aarde as objek te staan sou kom. 'n Kritiese blik word op die sending se propagering van die Westerse kultuur as 'n kultuur van vooruitgang gewerp.

Gedurende die volwasse industriële tydperk word daar gekyk na die sending se bydrae in die totstandkoming van 'n teologie van ontwikkeling.

Afdeling B se opskrif is: 'n Ekologiese perspektief op sending in die Suid-Afrikaanse konteks. Hier word op ekologie en sending in Suid-Afrika as mikrokonteks gefokus. Aangesien kolonisasie, industrialisasie en groot-apartheid die grootste bydraende faktore tot die ekologiese krisis in Suid-Afrika is, word die,sending se aandeel tot die krisis ook hier in drie verskillende tydperke hanteer. Gedurende die voorindustriële tydperk word daar gefokus op die sending se aandeel aan die viervoudige proses van grondroof as aspek van die kolonisasieproses.

Gedurende die vroeë, industriële tydperk word daar gekyk hoedat die sending doelbewus industriële kultuurwaardes en die Naturelle Grond Wet van 1913 help vestig het.

Gedurende die volwasse industriële tydperk word daar gefokus op die sending se steun aan 'n onregverdige sosio-ekonomiese en sosio-politieke sisteem wat op groot-apartheid sou uitloop.

Afdeling C onder die opskrif: Riglyne vir 'n ekologiese sendingbenadering in ‘n postapartheid Suid-Afrika, wil die kerk se missionęre roeptng in 'n ekologiese krisis-węreld verwoord. Hierdie benadering word in terme van tien aspekte van die sending omskrywe. Die basis en vertrekpunt van so 'n benadering is gerig op die koninkryk van God: Geregtigheid teenoor die kosmos vorm die kern van hierdie benadering. 'n Ekologiese sendingbenadering as onder meer evangelisasie, behels dat die Goeie Nuus van Jesus Christus se verlossing so verkondig moet word dat dit die sondaarmens oproep tot 'n nuwe lewe waarin qie nuwe mens as rentmeester van God se skepping lewe. 'n Ekologiese sendingbenadering as Eko-Teologie roep onder meer die kerk tot 'n nuwe manier van teologisering wat ingrypende implikasies vir Teologiese opleiding in 'n postapartheid Suid-Afrika inhou. 'n Ekologiese sendingbenadering vanuit 'n postapartheid Suid-Afrika as mikrowęreld bied vrede, geregtigheid en die heelmaking van die skepping as die kerk se missionęre antwoord op die ekologiese krisis vir die makrowęreld.

ENGLISH: Mankind has shattered the justice, peace and integrity of creation. This has resulted in the ecological crisis of the world. The Church has contributed to this crisis. Therefore it may be seen as a mission crisis.

Through theological analysis this study examines the role of the Church’s mission regarding the ecological crisis in the world in a macrocontext (section A) and microcontext (section B), as well as the Church’s vocation in the light thereof (section C). An ecological approach to mission from South Africa in a microcontext offers a model for this vocation in a macrocontext. The study consists of three parts.

During the pre-industrial-period the study focuses on Medieval monasteries. Among other things a culture of plunder evolved here. The process of colonialism was also the result.

In the early industrial period the focus is set on that philosophy of life in which man came to be the subject in opposition to the earth as object. This philosophy brought about the missionary proclamation of a Western culture of progress.

During the mature industrial period the contribution of mission towards the establishment of a theology of development is discussed.

In part two an ecological perspective on mission in the South African context is given. Because colonialism, industrialisation and grand apartheid are the greatest contributing factors to the ecological crisis in South Africa, mission's contribution towards the crisis is examined during three periods: During the pre-industrial period, the study focuses on the quadruple process mission undertook in the process of colonisation.

During the early industrial period the study reflects on how mission deliberately helped establish a set of industrial cultural values and the Land Act of 1913.

The mature industrial period focuses on the support of mission to the creation of an unequal socio-economical and socio-political substructure which would eventually lead to grand-apartheid.

In order to express the Church’s mission agenda in an ecological crisis world, part three under the heading: Guidelines towards an ecological approach to mission in a post-apartheid South Africa, presents a few guidelines for a new approach to mission in a post-apartheid South Africa. An ecological approach as a comprehensive approach, includes the following aspects: Mission directed towards the Kingdom of God serves as basis and point of departure for such an approach whereas justice towards the cosmos forms the centre thereof. An ecological approach to mission also consists of evangelism where the Good News of the Gospel of Jesus Christ calls mankind as sinner, to a new life in which man’s stewardship of God’s creation is being acknowledged. An ecological approach to mission as Eco-Theology calls the Church to a new way of theologising with radical implications for theological formation in a post-apartheid South Africa.

An ecological approach to mission from the microcontext of a post-apartheid South Africa, offers justice, peace and the integrity of creation as the Church’s missiological response to the world in ecological need in the macrocontext.

© 1996 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Nienaber, HC 1996, Ekologie en Sending : op weg na ‘n ekologiese sendingbenadering in ‘n postapartheid Suid-Afrika, DD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07272010-154530/ >

H919/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 557.10 Kb 00:02:34 00:01:19 00:01:09 00:00:34 00:00:02
  01chapter1.pdf 2.06 Mb 00:09:31 00:04:53 00:04:17 00:02:08 00:00:10
  02sectionA.pdf 4.13 Mb 00:19:07 00:09:50 00:08:36 00:04:18 00:00:22
  03sectionB.pdf 2.97 Mb 00:13:45 00:07:04 00:06:11 00:03:05 00:00:15
  04sectionC.pdf 5.52 Mb 00:25:32 00:13:07 00:11:29 00:05:44 00:00:29
  05bibliography.pdf 497.34 Kb 00:02:18 00:01:11 00:01:02 00:00:31 00:00:02

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.