Title page for ETD etd-07262010-181123


Document Type Master's Dissertation
Author De Jager, Liesl Mari
Email liesldj@teklomsa.net
URN etd-07262010-181123
Document Title Die moontlike uitwerking van groepgebaseerde dramaterapie op die selfagting van die kind met leerhindernisse (Afrikaans)
Degree MEd
Department Educational Psychology
Supervisor
Advisor Name Title
Dr S Bester Supervisor
Keywords
 • psychotherapy outcomes research
 • learning support
 • child with barriers to learning
 • group based drama therapy
 • willingness to venture
 • gestalt approach
 • self esteem index
 • pretest method
 • post-test method
 • eiewaarde
 • selfagting
 • gestaltbenadering
 • groepgebaseerde dramaterapie
 • kind met leerhindernisse
 • struikelblokke tot leer
 • leerondersteuning
 • psigoterapeutiese uitkoms navorsing
 • pre-eksperimentele een groep navorsingsontwerp
 • voortoets metode
 • natoets-metode
 • waaghouding
 • self-esteem
 • pre-experimental one group research design
Date 2010-04-29
Availability unrestricted
Abstract

In hierdie studie is psigoterapeutiese uitkoms navorsing gedoen (Lindegger, 1999). Die navorser het as intern opvoedkundige sielkundige Ďn groepgebaseerde gestalt-dramaterapie program van 12 sessies ontwikkel ten einde selfagting-ontwikkeling by die kind met leerhindernisse aan te spreek. Gebrekkige motivering, ongunstige selfagting, sowel as problematiese sosiale vaardighede word geassosieer met leerhindernisse (DSM-IV-TR, 2000). Die Self-Esteem Index (SEI) is as meetinstrument gebruik en met aanvang en terminering van die intervensie afgeneem. Sekere strategieŽ is toegepas ten einde leerhindernisse te akkommodeer tydens die afneem van die meetinstrument. Na afloop van die intervensie, wat hoofsaaklik bestaan het uit dramatisering en rollespelle in kleingroep-verband, is die versamelde data statisties geanaliseer ten einde te bepaal of die intervensie moontlik tot die ontwikkeling van gunstige selfagting by die betrokke leerdergroep bygedra het. Die steekproef (n=17) is vanuit die SEI-vraelysdata van die Afrikaanssprekende Graad 4-leerders (tussen die ouderdomme van 10 tot 12 jaar) verbonde aan die betrokke remediŽrende skool, wie aan die LOD-program deelgeneem het, op sistematiese wyse getrek. Gepaarde t-toetse is gedoen ten einde te bepaal of daar enige statisties betekenisvolle verskille tussen die voortoets-/natoets-data bestaan. Die terapeutiese proses waartydens die data gegenereer is vir hierdie studie, was soortgelyk aan die pre-eksperimentele een groep voortoets-/natoets ontwerp. Die navorsingsresultate het aangedui dat die nulhipotese nie verwerp kan word nie. Die alternatiewe hipotese moet dus verder ondersoek word en vele moontlikhede vir toekomstige navorsing het vanuit die studie ontwikkel.

ENGLISH : In this study psychotherapy outcome research was conducted (Lindegger, 1999). The researcher developed a group based gestalt drama therapy program during her internship as educational psychologist in a remedial school. The main therapeutic aim was to develop the self-esteem of the child with barriers to learning. Demoralization, low self-esteem, and deficits in social skills may be associated with barriers to learning (DSM-IV-TR, 2000). The intervention was facilitated over 12 sessions and all the Grade 4 pupils of the specific school participated in the intervention. The Self-Esteem Index (SEI) was administered during the beginning and at the end of the intervention. Certain strategies were used to accommodate barriers to learning during the administration of the SEI. After termination of the intervention the data were statistically analysed. The pretest/posttest results were compared in order to determine if the intervention contributed to self-esteem development of the participants. A data-sample (n=17) was systematically drawn from the Afrikaans speaking Grade 4 learner participantsí (between the ages of 10 to 12 years) SEI questionnaires. The therapeutic process during which the data was generated resembled a pre-experimental one group pretest/posttest design. Paired t-tests were used and the research results indicated no statistical significance which means that the null hypothesis could not be rejected. This resulted in the formulation of further hypothesis. The aim of this study therefore was to explore the possible effect of the intervention on the self-esteem development of the child with barriers to learning. Possibilities for further research emerged from this research study.

Copyright © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

De Jager, LM 2009, Die moontlike uitwerking van groepgebaseerde dramaterapie op die selfagting van die kind met leerhindernisse (Afrikaans), MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07262010-181123/ >

E10/274/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 735.11 Kb 00:03:24 00:01:45 00:01:31 00:00:45 00:00:03

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.