Title page for ETD etd-07172006-152250


Document Type Master's Dissertation
Author Botha, Johanna Maria
URN etd-07172006-152250
Document Title Vroee moeder-kind kommunikasie interaksie in lae sosio-ekonomiese families (Afrikaans)
Degree MA (Communication Pathology)
Department Communication Pathology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof B Louw Committee Chair
Prof S R Hugo Committee Co-Chair
Keywords
  • mothers social conditions
  • socio-economic status.
  • language acquisition
  • mother and infant
  • mothers -- economic conditions
Date 2001-04-01
Availability unrestricted
Abstract
Afrikaans: Die doel van diť studie is om die verbale en nie-verbale kommunikasie gedrag, wat moeders vanuit lae sosio-ekonomiese omstandighede teenoor hul nege maande oue babas gebruik, te beskryf. Ten einde aan die doel te beantwoord, is 'n literatuurstudie en empiriese studie onderneem.

Die literatuurstudie verskaf 'n oorsig van moeder-kind kommunikasie interaksie as basis van taalverwerwing. Die verwantskap tussen die aard van interaksie en die sosiaal¨interaktiewe konteks waarin moeders met 'n lae opvoedingspeil en inkomste hulle plaaslik bevind, is beklemtoon. Hierdie verwantskap voorsien 'n raamwerk waarbinne die waargenome interaksie patrone toepaslik geÔnterpreteer kan word. Daar is ook verwys na die problematiek wat die Kleurlinggemeenskap as minderheidsgroep in Suid-Afrika tipeer, ter ondersteuning van die belang van konteks sensitiewe interpretering van data.

Die navorsingsmetodiek het, met behulp van drie gevallestudies van moeders met hul pre-verbale kinders, kwalitatiewe beskrywende data jeens moeder-kind kommunikasie interaksie verskaf. 'n Data-insamelingsprotokol is op grond van die literatuur en bestaande evaluasie materiaaI saamgesteI, om agtergrondsinligting van die proefpersone in te win asook insig aangaande moeders se kommunikasie gedrag te ontwikkel. Hierdie inligting is bekom deur middel van onderhoude en video-waamemings van spelinteraksies en versorgingsaktiwiteite, wat op die data-insamelingsprotokoI vasgelÍ is.

Die resultate van hierdie studie het onvoldoende interaksionele vaardighede by proefpersoon moeders aangedui. ' n Gebrek aan responsiewe gedrag op hul babas se vokale gedrag en ongemakseine soweI as beperkte verbale stimulasie, blyk daartoe aanleiding te gee dat voorlopers van taalvaardighede nie genoegsaam by die pre-verbale kinders gefasiliteer word nie. Daar is verder bevind dat moeders se persepsies aangaande vroeŽ verbale stimulasie, spel en gesamentlike boeklees betreklik eng voorkom, wat waarskynlik verband hou met beperkte kennis weens lae opvoedingspeiI en gebrekkige blootsteIIing aan spraak-taalterapeutiese oudiologiese dienste in hulle gemeenskap. Gevolglik is die bewusmaking en lewering van vroeŽ kommunikasie intervensie dienste in Eersterus en soortgelyke lae sosio-ekonomiese gemeenskappe noodsaaklik. Die bekendstelling van Kommunikasiepatologie en motivering vir vroeŽ kommunikasieintervensie behoort ook professionele persone vanuit mediese en opvoedkundige beroepe sowel as beleidsbepalers op distriks en nasionale vlak, in te sluit.

Die implikasies voortspruitend was van teoretiese en kliniese aard. Die kliniese implikasies het aanpassings in die struktuur van diensverskaffing, asook inhoud van familiegebaseerde tuisprogramme tydens vroeŽ kommunikasie intervensie in die gemeenskap, voorgestel. Die verkreŽ inligting word as waardevol vir vroeŽ intervensie terapeute betrokke by families van lae sosio-ekonomiese omstandighede, beskou, aangesien spraak-taalterapeutiese en oudiologiese dienslewering, deur die gebruik van sodanige konteks toepaslike data, bevoordeel kan word. Hierbenewens is voorstelIe vir verdere navorsing, om databasisse rondom moeder-kind kommunikasie interaksie in lae sosio-ekonomiese gemeenskappe uit te brei en kommunikasie agterstande te voorkom of te verminder, aan die hand gedoen.

English: The aim of this study is to describe the verbal and non-verbal communicative behaviour of mothers with low socioeconomic status towards their nine month-old babies. In order to achieve this aim a literature review, as well as an empirical study, was undertaken.

The literature review provides an overview through which mother-infant communication interaction can be viewed as the key element in language acquisition. The relationship between the nature of the interaction and the specific socio-interactive context within which mothers with low levels of income and education find themselves is emphasised. This relationship provides a framework for the appropriate interpretation of observed patterns of interaction. To support contextually sensitive interpretation of data reference is also made to the problems typical to a minority group in South Africa, such as the colored community.

Qualitative descriptive data regarding mother-infant communication interaction was obtained through research methodology, by means of three case studies of mothers with their pre-verbal children. In order to collect background information on participants and to develop insight into their communicative behaviour, a data collection protocol was compiled based on a literature review and on existing evaluation material. The information was obtained through interviews and video recordings of play and caregiving interaction based in this data collection protocol.

The results of this study indicate that mothers demonstrate insufficient interaction skills. Limited Response to their infants' vocal and discomfort cues as well as limited verbal stimulation of infants appears to contribute to the fact that language skill precursors are not facilitated sufficiently appropriately in these pre-verbal children. Furthermore, it is apparent that mothers' perceptions with regard to early verbal stimulation, play and joint book-reading are fairly limited. These findings may be as a result of insufficient knowledge due to low levels of education as well as limited exposure to speech-language therapy and audiological services in their community. Thus, the development of public awareness and the provision of early communication intervention services in Eersterus and similar low socioeconomic communities are essential. The introduction of Communication Pathology and motivation for early communication intervention has to include medical and educational professionals as well as policy makers on a district and national level.

The resulting implications are theoretical and clinical in nature. The clinical implications recommend that adaptations be made to the structure of service delivery, especially regarding the content of family-centred home programmes in this community. The data obtained may be viewed as valuable by early intervention therapists working in families with low socioeconomic status, since a database which is contextually appropriate may benefit speech-language therapy and audiological services. Future research topics are proposed in order to further develop databases on mother-infant communication interaction in low socio-economic communities communities and in order to prevent or reduce communication deficits.

© 2000, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Botha, JM 2000, VroeŽ moeder-kind kommunikasie interaksie in lae sosio-ekonomiese families, MCommunication Pathology dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07172006-152250/ >

H346/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 3.73 Mb 00:17:17 00:08:53 00:07:46 00:03:53 00:00:19

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.