Title page for ETD etd-07092008-101623


Document Type Master's Dissertation
Author Meijer, Maria Magdalena
Email mmeijer@webmail.co.za
URN etd-07092008-101623
Document Title Onderhandeling van swart identiteit binne ‘n wit skoolkonteks : kritiese toepassing van emosionele intelligensie tydens terapeutiese intervensie (Afrikaans)
Degree MEd (Educational Psycholgy)
Department Educational Psychology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J G Maree Supervisor
Keywords
 • identiteit
 • identity
 • onderhandeling van identiteit
 • negotiating identity
 • adolessent
 • adolescent
 • emosionele intelligensie
 • emotional intelligence
 • EI
 • toepassing van EI
 • terapeutiese intervensie
 • therapeutic intervention
 • gevalstudie
 • case study
Date 2007-04-20
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Die primêre doel van my studie was om die onderhandeling van swart identiteit binne ‘n wit skoolkonteks te ondersoek, en die toepaslikheid van emosionele intelligensie in terapeutiese intervensie met ‘n swart adolessent binne ‘n wit skoolkonteks krities te evalueer. Die studie is uitgevoer deur middel van ‘n gevalstudie waar ‘n swart adolessent wat ‘n wit skool bywoon se emosionele intelligensie met behulp van die BarOn EQ-i:YVTM-vraelys gemeet is. Die bevindinge is by die terapiesessies geïntegreer en laasgenoemde is kwalitatief geïnterpreteer. Die studie is gemotiveer deur vorige navorsing wat bevind het dat emosionele intelligensie ‘n belangrike rol in ‘n individu se optimale funksionering speel. Emosionele intelligensie sluit die individu se vermoë in om sy/haar eie emosies te verstaan en uitdrukking daaraan te gee, om ander se emosies te verstaan, om beheer oor emosies uit te oefen, om probleemoplossingsvaardighede in verhoudings te toon en om selfmotiverend te wees.

ENGLISH: The primary goal of my study was to investigate the negotiation of black identity within a white school context, and to critically evaluate the application of emotional intelligence as a means of therapeutic intervention to a black adolescent within a white school context. The study was conducted by means of a case study in which the emotional intelligence of a black adolescent attending a white school was measured by the administration of the BarOn EQ-i:YV™. The findings were integrated into the therapy sessions. The study was motivated by previous research results showing that emotional intelligence contributes significantly to the optimal functioning of an individual. Emotional intelligence includes an individual’s ability to understand and express one’s own emotions, to understand the emotions of others, to exercise control over one’s emotions, to apply problem-solving skills in relationships and to be self-motivated.

© 2006, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Meijer, MM 2006, Onderhandeling van swart identiteit binne ‘n wit skoolkonteks : kritiese toepassing van emosionele intelligensie in terapeutiese intervensie, MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07092008-101623/ >

E593/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 517.27 Kb 00:02:23 00:01:13 00:01:04 00:00:32 00:00:02

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.