Title page for ETD etd-06132011-162505


Document Type Master's Dissertation
Author Hancke, Yolene
Email yolene0724363068@gmail.com
URN etd-06132011-162505
Document Title Die waarde van lewensontwerpberading vir 'n adolessent wat hakkel (Afrikaans)
Degree MEd
Department Educational Psychology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J G Maree Supervisor
Keywords
 • life design
 • waarde van lewensontwerpberading
 • value of life design
 • beroepskonstruksie
 • career construction
 • aanpasbaarheid
 • adaptability
 • aanpasbaarheidsdimensies
 • dimensions of adaptability
 • terapeutiese intervensie
 • therapeutic intervention
 • gevalstudie
 • case study
 • lewensontwerp
 • hakkel
 • stutter
 • adolescent
 • adolessent
 • identity
 • identiteit
Date 2011-04-12
Availability unrestricted
Abstract
Om 地 beroepskeuse te maak of oor 地 (nuwe) beroep te besluit, is op sigself 地 oefening wat geweldige emosionele insig, krag en volwassenheid verg. Indien hierdie belangrike besluit geneem moet word deur 地 adolessent wat boonop hakkel, verg dit soveel me er innerlike sterkte. Vir so 地 jongmens is dit 地 enorme taak om 地 beeld van hom-/haarself in die toekoms te projekteer en besluite rakende 地 beroep en/of loopbaan te neem. Om te hakkel benvloed ongetwyfeld 地 adolessent se toekomsvisie en - planne. Benewens die feit dat die siening van die self in die hede aangepas moet word om ruimte te laat vir hakkel as 地 persoonlikheidseienskap en besluite wat dit behels en benvloed, moet die betrokke adolessent ook hierdie beeld op so ʼn wyse kan aanpas dat die self suksesvol in die toekoms geprojekteer kan word.

Dit is die prim靡e doelwit van die onderhawige studie om vas te stel watter waarde lewensontwerpberading inhou vir 地 adolessent wat hakkel, en die studie word onderneem teen die agtergrond van beide die sisteemteorie en die sosiale konstruktivisme ten einde die navorser te help om op die ervaring van die deelnemer binne sy unieke konteks te fokus. Die studie is spesifiek gerig op die belewingsw靡eld van die adolessent wat hakkel. Ten einde die subjektiewe en diverse ervarings van die deelnemer beter te begryp, het ek ondersoek gedoen na die wyse waarop adolessente oor die algemeen (en my deelnemer in die besonder) deur middel van interaksie met ander (en die omgewing) deur die lens van die sosiale konstruktivisme vir hulself betekenis skep.

Ek het vanuit ʼn kwalitatiewe paradigma gewerk en ʼn gevalstudie gedoen waar die eenheid van ondersoek ʼn adolessent was wat hakkel. My studie het gefokus op aanpasbaarheid as 地 element van hierdie adolessent se lewensontwerp, maar dan spesifiek ook op die wyse waarop die vier kerndimensies van aanpasbaarheid in sy lewe voltrek, te wete beroepsbelang, beroepsbeheer, beroepsnuuskierigheid en beroepselfvertroue. Ek het oorkoepelend ondersoek ingestel na die waarde van lewensontwerpberading in terme van die betekenisgewing (meaning making) en 蘇eelwording (becoming more whole) van hierdie deelnemer as 地 persoon wat hakkel.

ENGLISH : Making a career choice or deciding about a (new) career/job is an exercise that in itself already requires significant emotional insight, command and maturity. When this important decision is to be made by an adolescent who also stutters, this requires so much more inner strength. For such a youth it is a gigantic task to project an image of him/herself into the future and to make decisions concerning a future job/career. To stutter, unquestionably influences a person痴 future vision and plans. Not only does it require an adaptation of the view of the self in the present to make space for this personality trait and the decisions that will influence and concern it, but the adolescent who stutters also will have to adjust this image of the self in order to successfully project the self into the future.

It is the primary goal of this study to investigate the value of life design counselling for an adolescent who stutters and it is done against the background of both the systems theory and social constructivism in order to help the researcher to focus on the experience of the participant within his unique context. The study is specifically the world of experience of the adolescent who stutters. In order to better understand the subjective and diverse experiences of the participant, I investigated through the lens of social constructivism the way in which adolescents in general (and my participant in particular) created meaning through interaction with others (and the environment).

I worked from a qualitative paradigm and conducted a case study where the unit of investigation was an adolescent who stutters. My study focused on adaptability as an element of this adolescent痴 life design, but then specifically on the way that the four core dimensions of adaptability, that is career concern, career control, career curiosity and career confidence, manifest themselves in his life. I conducted an overall investigation into the value that life design counselling holds for the participant as a person who stutters in terms of his making meaning of life and becoming more whole as a person.

ゥ 2010, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Hacke, Y 2010, Die waarde van lewensontwerpberading vir 'n adolessent wat hakkel(Afrikaans), MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06132011-162505/ >

E11/263/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 9.26 Mb 00:42:52 00:22:03 00:19:17 00:09:38 00:00:49

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.