Title page for ETD etd-06072011-172355


Document Type Doctoral Thesis
Author Papp, Kalman Diederik
Email papp@biblesociety.co.za
URN etd-06072011-172355
Document Title Die lewe en werk van ds Kálmán Papp II (geb 1924), met verwysing na die Hongaarse agtergrond, die Nederlandse periode en die Suid-Afrikaanse periode (Afrikaans)
Degree PhD
Department Church History and Polity
Supervisor
Advisor Name Title
Dr J P Labuschagne Co-Supervisor
Prof J Buitendag Supervisor
Keywords
 • dialektiese teologie
 • biography
 • Reformed Church of Hungary
 • Hongaarse immigrante
 • Hungarian immigrants
 • Karl Barth
 • horizons of understanding
 • verstaanshorisonne
 • Rudoolf Bultmann
 • church history
 • kerkgeskiedenis
 • biografie
 • dialectical theology
 • ekumenies
 • ecumenical
 • hermeneutiek
 • hermeneutics
 • Hervormde Kerk van Hongarye
Date 2011-04-08
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Hierdie studie is onderneem om 'n biografie daar te stel van dominee Kálmán Papp II, predikant van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (sedert 1951) en stamvader van die familie Papp in Suid-Afrika. Daar sal uiteraard ook gekyk word na sy teologiese posisie as predikant en verkondiger van die Evangelie van die Here, Jesus Christus.

Die studie val uiteen in vier hoofstukke. Die eerste hoofstuk skets die agtergronde waaruit Papp afkomstig is. Die geskiedenis, land en taal van die Hongaarse volk kom eerste aan die orde, vervolgens die geskiedenis van die Christendom en die geskiedenis en etos van die Hervormde Kerk van Hongarye, en laastens Papp se genealogiese agtergrond.

Die tweede hoofstuk van hierdie studie beskryf Papp se kinder- en studentejare in Hongarye (1924-1946): sy geboorte en opwindende kleuter- en laerskooljare in Mándok, sy vaderlose hoërskooljare aan die Lévai Jószef Hervormde Gimnasium in Miskolc, sy bedrywige studentejare aan die Graaf Tissza István Universiteit in Debrecen, sy aangrypende ervarings tydens die Tweede Węreldoorlog, en sy vertrek na Nederland vir nagraadse studie.

In die derde hoofstuk word Papp se verblyf in Nederland en sy studie van bykans twee jaar (1947-1949) aan die Universiteit van Utrecht beskryf, asook sy noodgedwonge emigrasie na Suid-Afrika.

Papp se interessante lewensverloop in Suid-Afrika (1949-2008) word in die laaste hoofstuk van hierdie studie, wat uit ses afdelings bestaan, beskryf. Sy aankoms en vestiging in Suid-Afrika, studentetyd aan die Univer-siteit van Pretoria, toelating tot die evangeliebediening, afloswerk as proponent en huweliksbevestiging word in die eerste vier afdelings beskryf. Die vyfde afdeling beskryf Papp se voltydse bedieningstyd van veertig jaar in die gemeente Krugersdorp (1951-1991). Hierdie afdeling beslaan die grootste gedeelte van hierdie studie en is onderverdeel in vier afdelings wat elk 'n periode van ongeveer een dekade dek.

Die eerste onderafdeling dek onder andere sy ontvangs in die gemeente, die kort maar aangename tydperk van sy eerste medeleraarskap, sy eerste publikasies en openbare optredes, die vreugdevolle geboorte van sy vyf kinders, die afstigting van die gemeentes Magaliesburg in 1953 en Krugersdorp-Oos in 1954, sy toegewyde betrokkenheid by die sinodale aktiwiteite van die kerk, onbaatsugtige hulpverlening aan en bediening van die Hongaarse vlugtelinge van 1956, lojale lidmaatskap van en betrokkenheid by die Paardekraal Feeskommissie, die ywerige bevordering van ekumeniese bande en die sewentigste verjaardagviering van die gemeente Krugersdorp.

Die tweede onderafdeling beskryf Papp se deernisvolle betrokken-heid by die Jac van Belkum Kinderhuis te Krugersdorp, die periode van 'n ongelukkige tweede medeleraarskap, die noodgedwonge afstigting van 'n derde gemeente (Krugersdorp-Noord), sy sterk en entoesiastiese leiding met die oprigting van 'n nuwe pastorie en inrigting van 'n kerksaal, en die vreugdevolle viering van die gemeente Krugersdorp se 75ste bestaansjaar.

In die derde onderafdeling word Papp se intensiewe betrokkenheid in die gemeenskap van Krugersdorp, by name by die Sterkfontein Hospitaal en Laerskool Burgershoop, en sy geesdriftige bearbeiding van die gemeente Outjo in die destydse Suidwes-Afrika onder andere beskryf, asook die viering van sy 25ste ampsjubileum, en die legitimasie en ordening van sy twee predikanteseuns en skoondogter.

Die vierde onderafdeling dek onder andere die geboorte van Papp se eerste kleinkinders, sy aktiewe betrokkenheid by die 1983 Bybelfees en die ontvangs van verskeie familielede, gaste en besoekers uit die buiteland. Verskeie hoogtepunte in Papp se lewe word ook in hierdie onderafdeling beskrywe - sy amnestie, die eeufees van die gemeente Krugersdorp, wat met sy emeritaat saamgeval het, en die verskyning van Papp se gedenkalbum oor die geskiedenis van die gemeente Krugersdorp. Verskeie terugslae in Papp se lewe word ook in hierdie afdeling beskryf - die persoonlike probleme en egskeidings van sy kinders en die dood van verskeie familielede en vriende.

Die laaste afdeling van hierdie studie beskryf Papp se aftreejare (1992-2008) - sewentien jare waarin verskeie hoogtepunte en terugslae mekaar voortdurend afgewissel het. Onder die hoogtepunte tel Papp se prominente deelname aan die Paardekraal Geloftefees, die erkenning van sy dienswerk aan die gemeenskap van Krugersdorp, die hertoelating van sy oudste seun en skoondogter as predikante, drie reise na Hongarye, die viering van sy tagtigste verjaardag, goue bruilof en 50ste ampsjubileum, en die toekenning van 'n ereprofessoraat. Onder die terugslae tel verskeie operasies en die tragiese dood van sy derde seun.

Die studie word afgesluit met 'n samevattende teologiese evaluasie en ‘n waarderende beskrywing van Papp se sonderlinge gawes en unieke persoonlikheid.

ENGLISH: The purpose of this study has been to compile a biography of the Reverend Kálmán Papp II, minister of the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (since 1951) and progenitor of the Papp family in South Africa. Naturally his theological position as minister and preacher of the gospel of the Lord, Jesus Christ, will be looked at.

The study consists of four chapters. In the first chapter, which deals with Papp's historical backgrounds, the history, land and language of the Hungarian nation, the history and ethos of the Reformed Church of Hungary, and the history of Papp's forefathers, with specific reference to the ministers of religion, are dealt with briefly.

In more detail, the second chapter describes Papp's childhood and student years in Hungary (1924-1946): his exciting toddler and primary school years in Mándok, his fatherless high school years at the Lévai Jószef Gymnasium in Miskolc, his bustling student years at the Count Tissza István University of Debrecen, his gripping experiences during World War II, and his departure to the Netherlands for post graduate study.

Papp's residence in the Netherlands, his two years at the University of Utrecht (1947-1949) and his hasty emigration to South Africa, are dealt with in chapter three.

In the last chapter of this study, which consists of six sections, Papp’s interesting course of life in South Africa (1949-2008) is described. His arrival and settling in South Africa, student years at the University of Pretoria, admission to the ministry, temporary service as a candidate minister, and his marriage, are described in the first four sections. The fifth section deals with Papp's ministry of forty uninterrupted years in the Krugersdorp congregation of the Nederduitsch Hervormde Kerk (1951-1991). This section forms the main part of this study and is subdivided into four subsections, each covering a period of approximately one decade.

The first subsection covers Papp's reception in the congregation, the short but fulfilling period of his first joint ministry, his first publications and public appearances, the birth of his children, the formation of two new congregations (Magaliesburg in 1953 and Krugersdorp-Oos in 1954), his dedicated involvement in synodical activities of the church, unselfish assistance and support to the Hungarian refugees of 1956, the loyalty portrayed in his involvement in the cultural life of Krugersdorp, his diligent promotion of ecumenical relations and his part in the seventieth anniversary of the Krugersdorp congregation.

The second subsection describes Papp's sympathetic involvement with the Jac van Belkum orphanage in Krugersdorp, the period of an unhappy second joint ministry in the congregation, the compelled forming in 1964 of a third new congregation (Krugersdorp-Noord) Papp's strong and enthusiastic guidance in the building of a new parsonage and the transformation of an old abattoir into a church hall, as well as the celebration of the seventy-fifth anniversary of his congregation.

In the third subsection Papp's intense involvement in the community life of Krugersdorp, more specifically with the Sterkfontein Psychiatric Hospital and Burgershoop Primary School, and his zealous work in the church's Outjo congregation in the former South West Africa are dealt with. Then there are also referred to the celebration of his twenty-fifth year in the ministry and the ordination of two of his sons and his daughter in law.

The fourth subsection covers the birth of Papp's first grandchildren, his active involvement in the Bible Festival of 1983, and the reception and accommodation of various family members, guests and visitors from abroad. Several high lights of his life are also described in this section: his amnesty, the centenary celebrations of his congregation, which coincided with his retirement, and the publication of his album on the history of the Krugersdorp congregation. However, several set backs in Papp's life are also described in this section - the personal problems of his children, the failure of the marriages of both of his sons in ministry and the passing away of various family members and friends.

The last section of this study describes Papp's seventeen years after retirement (1992-2008) - years in which several high lights and set backs occurred. Amongst the high lights were Papp's prominent part in the Day of the Covenant celebrations at Paardekraal, the acknowledgement of his service to the community of Krugersdorp, the re-admission of his eldest son and daughter in law into the ministry, three trips to Hungary, the celebration of his eightieth birthday, his fiftieth wedding anniversary and his fiftieth year in office as a church minister, and last but not the least, the conferment of a honorary professorate. Amongst the set backs were several illnesses and surgeries, and worst of all, the tragic death of his third son.

The study concludes with a summarized theological evaluation and an appreciative description of Papp's exceptional gifts and unique personality.

© 2010 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Papp, KD 2010, Die lewe en werk van ds Kálmán Papp II (geb 1924), met verwysing na die Hongaarse agtergrond, die Nederlandse periode en die Suid-Afrikaanse periode, PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06072011-172355/ >

D11/173/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 139.70 Kb 00:00:38 00:00:19 00:00:17 00:00:08 < 00:00:01
  01chapters1-2.pdf 443.89 Kb 00:02:03 00:01:03 00:00:55 00:00:27 00:00:02
  02chapter3.pdf 180.37 Kb 00:00:50 00:00:25 00:00:22 00:00:11 < 00:00:01
  03chapter4.pdf 169.11 Kb 00:00:46 00:00:24 00:00:21 00:00:10 < 00:00:01
  04chapter5.pdf 1.09 Mb 00:05:02 00:02:35 00:02:15 00:01:07 00:00:05
  05chapter6.pdf 70.53 Kb 00:00:19 00:00:10 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
  06back.pdf 214.15 Kb 00:00:59 00:00:30 00:00:26 00:00:13 00:00:01

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.