Title page for ETD etd-05232008-125835


Document Type Doctoral Thesis
Author Truter, Jan Hendrik Lodewyk
Email djt@mweb.co.za
URN etd-05232008-125835
Document Title ín Teologies-empiriese evaluering van ín kerkgebouprojek as Ďn bediening van gemeentebou : ín praktykmodel vir die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Afrikaans)
Degree PhD (Practical Theology)
Department Practical Theology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof M Nel Supervisor
Keywords
 • gemeentebou
 • Christus
 • bedieningspraktyk
 • Bybelse begronding
 • dissipelskap
 • roeping
 • praktyktoerie
 • missionÍr
 • identiteit
 • Missio Dei
 • kerkgebou
Date 2008-04-18
Availability unrestricted
Abstract

Hierdie studie handel oor gemeentebou en kerkgeboue. Die doel van diť studie is om in die lig van gemeenteboubeginsels riglyne vir kerkgeboue binne die Suid-Afrikaanse kerklike opset op die tafel te plaas, wat missionÍr in fokus is en dit voor te hou as 'n alternatief ten opsigte van die huidige verstaan oor die in- en oprigting van kerkgeboue.

Die metodologie van praktiese teologie word in drie konsepte weergegee, naamlik: verstaan, verklaar en verandering. Hierdie studie fokus op al drie konsepte Ė uitgedruk as die hermeneutiese verstaan, die empiriese werklikheid en riglyne vir die praktyk.

Die hermeneutiese verstaan of teorie is met twee fokuspunte in gedagte nagevors, naamlik: die teologiese perspektief Ė waarin daar eerstens op die identiteit van die Kerk in Christus en tweedens op die roeping van die Kerk, uitgedruk in die missio Dei en dissipelskap gekonsentreer is. Die tweede fokus is op die Bybelse ideaal Ė soos dit in die Skrif voorkom, deur teologiese tradisies geÔnterpreteer is en hoe die kerk dit histories in sy geboue tot uitdrukking laat kom het.

Die tweede konsep is die empiriese meting ten einde te toets en te verklaar in watter mate hierdie hermeneutiese verstaan in die werklikheid, binne die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, verdiskonteer is.

Die derde konsep konsentreer op die verandering en is nagevors met die oog op die daarstel van teoretiese riglyne vir die praktyk. Hierdie riglyne is verwerk, tesame met wat die Bybel se siening oor die in- en oprigting van kerkgeboue is, sowel as die kerk se historiese verstaan daarvan. Die uiteinde is om nuwe riglyne vir die bedieningspraktyk daar te stel.

© University of Pretoria 2007

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 126.77 Kb 00:00:35 00:00:18 00:00:15 00:00:07 < 00:00:01
  01hoofstuk1.pdf 323.46 Kb 00:01:29 00:00:46 00:00:40 00:00:20 00:00:01
  02hoofstuk2.pdf 381.19 Kb 00:01:45 00:00:54 00:00:47 00:00:23 00:00:02
  03hoofstuk3.pdf 459.30 Kb 00:02:07 00:01:05 00:00:57 00:00:28 00:00:02
  04hoofstuk4.pdf 253.88 Kb 00:01:10 00:00:36 00:00:31 00:00:15 00:00:01
  05hoofstuk5.pdf 311.08 Kb 00:01:26 00:00:44 00:00:38 00:00:19 00:00:01
  06hoofstuk6.pdf 389.79 Kb 00:01:48 00:00:55 00:00:48 00:00:24 00:00:02
  07hoofstuk7.pdf 202.57 Kb 00:00:56 00:00:28 00:00:25 00:00:12 00:00:01
  08bylae.pdf 297.23 Kb 00:01:22 00:00:42 00:00:37 00:00:18 00:00:01

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.