Title page for ETD etd-05182012-121039


Document Type Master's Dissertation
Author Kruger, Johan Hendrik
Email jhkruger@netdial.co.za
URN etd-05182012-121039
Document Title Die aanspreeklikheid van die skoolhoof as professionele bestuurder van onderwysstudente in openbare primÍre skole (Afrikaans)
Degree MEd
Department Education Management and Policy Studies
Supervisor
Advisor Name Title
Prof R Joubert Supervisor
Keywords
  • skoolhoof
  • principal
Date 2012-04-18
Availability unrestricted
Abstract
Die navorsingstudie is kwalitatief in benadering en vanuit die interpretatiewe paradigma onderneem. Deur van ʼn gevallestudie-navorsingontwerp en van ʼn doelgerigte steekproef gebruik te maak, is daar spesifiek gefokus op primÍre skole in Kemptonpark wat in terme van art. 20 van die Skolewet (wet 84 van 1996) onderwysstudente in diens geneem het om deur middel van ervaringonderrig ʼn intern-program by die skool te deurloop in ʼn poging om die al groter-wordende uitdaging wat Suid-Afrika met betrekking tot onderwyseropleiding in die gesig staar, asook die werwing en behoud van kwaliteit onderwysers te ondervang. Inligting is ingesamel deur semi-gestruktureerde onderhoude met skoolhoofde en onderwysstudente in diens van skoolbeheerliggame te voer.

Die navorsing het getoon dat van al die onderwysstudente in diens van die skoolbeheerliggaam van die deelnemende skole verwag word om betrokke te wees by kurrikulÍre en buitekurrikulÍre aktiwiteite en om te verseker dat die opvoeding van die leerders doeltreffend ondersteun word onder toesig van ʼn professionele opvoeder by die opvoedkundige instansie. Die terugvoer van die deelnemers korreleer met die literatuur wat toon dat die professionele bestuur van die skool en die aanwending van onderwysstudente binne die opvoedkundige program, soos vermeld in art. 16a(2) van die Skolewet, onder die pligte en verantwoordelikheid van die skoolhoof resorteer. Uit die navorsing blyk dit duidelik dat die skoolhoof toerekenbaar gehou kan word vir die aanwending van die onderwysstudente binne die opvoedkundige program van die skool en dat die skoolhoof ook aanspreeklikheid aanvaar vir die ervaringonderrig-opleiding wat die onderwysstudente as deel van die internskapprogram ontvang. Deurgaans is dit beklemtoon dat die aard van die skoolhoof se taak die basis vorm van alle aktiwiteite van menslike hulpbronbestuur binne die skool.

Hierdie studie poog om ʼn sinvolle bydrae te lewer tot die huidige kennisbasis van die aanspreeklikheid van die skoolhoof vir die aanwending van onderwysstudente in diens van skoolbeheerliggame. Daar word aanbeveel dat die beperkte navorsing oor die aanspreeklikheid van die skoolhoof vir die aanwending van onderwysstudente in diens van skoolbeheerliggame wat tans bestaan, deur verdere studies aangespreek word.

ENGLISH : The research was conducted from a qualitative perspective and interpretative paradigm. Using a case study design and purposeful sampling, the research focused on primary schools in Kempton Park, that in terms of sec. 20 of the schools act (act 84 of 1996) employ student teachers to be trained via an internship programme hosted by the school in an attempt to assist in the challenge that education in South Africa faces with regard to the training of educators as well as in the recruiting and retaining of quality educators.

The research has shown that all the student teachers employed by school governing bodies of the participating schools were expected to be actively involved in extra- and co-curricular activities and to assist and observe class teaching. Students were expected to observe how the educational and general welfare of all learners are catered for and to observe and assist at an elementary level the overseeing of learner discipline and the general welfare of all learners. The student teachers were also expected to be involved in the maintenance of contact with sporting, social and cultural activities. Feedback from the participants correlates with the literature that shows that the professional management of the school is the responsibility of the principal. These responsibilities include effective staff training programmes, as well as orientation and induction programmes for staff. The research has shown that the school principal can be held accountable for the mentoring, coaching and general support of student teachers. In terms of sec. 16a(2) of the Schoolís Act the school principal must undertake the management of all educators and the support of staff. The research has confirmed that the school principal can be held accountable for the utilisation of student teachers within the educational programme of the school as well as for the training received during the internship programme hosted by the school. Throughout the research it was emphasised that the nature of the task of the principal forms the basis of all human resource management activities in the school.

This study attempts to contribute to the existing knowledge concerning the accountability of the school principal with regard to the utilisation of student teachers employed by school governing bodies. It is recommended that the limited research concerning the accountability of the school principal with regard to the utilisation of student teachers employed by school governing bodies be further researched.

Copyright © 2011, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria

Please cite as follows:

Kruger, JH 2011, Die aanspreeklikheid van die skoolhoof as professionele bestuurder van onderwysstudente in openbare primÍre skole (Afrikaans), MEd dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05182012-121039 / >

E12/4/265/gm

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 4.11 Mb 00:19:01 00:09:46 00:08:33 00:04:16 00:00:21

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.