Title page for ETD etd-05052012-111332


Document Type Doctoral Thesis
Author De Villiers, Dirkie Aletta
URN etd-05052012-111332
Document Title ’n Ericksoniaanse benadering tot sandspelterapie vir deelnemers wat depressie as ontwikkelingsteurnis ervaar (Afrikaans)
Degree PhD
Department Educational Psychology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof L Ebersohn Co-Supervisor
Prof J G Maree Supervisor
Keywords
 • sandplay therapy
 • sandspelterapie
 • Ericksonian approach
 • depression
 • depressie
 • adolessent
 • adolescent
 • ontwikkelingsteurnis
 • kind
 • child
 • developmental disorder
 • Ericksoniaanse benadering
Date 2012-04-18
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Die doel van hierdie studie is om te verken of die Ericksoniaanse terapiebenadering met sandspelterapie gekombineer kan word om kinders en adolessente wat depressiewe gedrag toon, te ondersteun. Die studie is uitgevoer deur middel van gevallestudies waar kinders en adolessente wat depressiewe gedrag toon, ondersteun is deur middel van die Ericksoniaanse benadering tot sandspelterapie.

Die motivering vir hierdie studie hou verband met jarelange interaksie met kinders wat emosionele ontwikkelingsteurnisse ervaar het wat beperkend was met betrekking tot die bereiking van hul volle potensiaal. Ek wou dus ondersoek instel na die moontlikheid om die Ericksoniaanse terapie-benadering met sandspelterapie te kombineer in die behandeling van kinders en adolessente wat depressiewe gedrag toon. My navorsing was daarop gerig om ‘n moontlike kennisbydrae te lewer tot die gebruik van die gekombineerde benadering met kinders en adolessente wat depressie as ontwikkelingsteurnis ervaar.

‘n Teoretiese raamwerk is gebruik wat uit verskillende teorieë bestaan het as 'n lens waardeur ek data geanaliseer en interpreteer het. Die ekologiese teorie, sisteemteorie en transteoretiese model is tydens die studie as teoretiese raamwerk bespreek. ‘n Intervensiestudie gekombineer met ‘n gevalstudie as navorsingsontwerp is tydens my studie gebruik. Ek het kwalitatiewe datainsamelingstegnieke in die onderhawige studie geďmplementeer ten einde die navorsingsprobleem en bevindinge deurtastend te ondersoek en te beskryf. Die data-analisestrategieë wat in die studie geďmlementeer was, berus op Creswell (2003) en Creswell (2005) se benaderings (Sien bl. 109).

In antwoord op my primęre navorsingsvraag, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat die Ericksoniaanse benadering in kombinasie met sandspelterapie wel van waarde mag wees vir sommige kinders en adolessente wat depressie as ontwikkelingsteurnis ervaar.

ENGLISH: The aim of this study was to investigate the possibility of combining the Ericksonian method with sandplay therapy to support children and adolescents with depression as developmental disorder. The aforementioned was executed by examining case studies in which children and adolescents that showed depression was supported by the Ericksonian method to sandplay therapy.

This study was motivated by the researcher’s interaction with children that showed emotional developmental disorders and where these developmental disorders delayed the attainment of their potential. One of the reasons for my research was the potential contribution of knowledge towards the use of the combined method with children and adolescents whom experience depression as developmental disorder.

The echological theory, systems theory and trans-theoretical model was used as theoretical framework for my study. I made use of an intervention study combined with a case study during the research. In order to investigate and describe the research problem and findings I implemented qualitative data-collection strategies.

© 2011 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

De Villiers, DA 2011, ’n Ericksoniaanse benadering tot sandspelterapie vir deelnemers wat depressie as ontwikkelingsteurnis ervaar, PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05052012-111332/ >

D12/4/270/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 424.11 Kb 00:01:57 00:01:00 00:00:53 00:00:26 00:00:02
  01chapter1.pdf 304.50 Kb 00:01:24 00:00:43 00:00:38 00:00:19 00:00:01
  02chapter2.pdf 590.90 Kb 00:02:44 00:01:24 00:01:13 00:00:36 00:00:03
  03chapter3.pdf 495.90 Kb 00:02:17 00:01:10 00:01:01 00:00:30 00:00:02
  04chapter4.pdf 428.22 Kb 00:01:58 00:01:01 00:00:53 00:00:26 00:00:02
  05chapter5.pdf 1.63 Mb 00:07:32 00:03:52 00:03:23 00:01:41 00:00:08
  06chapter6.pdf 305.04 Kb 00:01:24 00:00:43 00:00:38 00:00:19 00:00:01
  07bibliography.pdf 247.70 Kb 00:01:08 00:00:35 00:00:30 00:00:15 00:00:01
  08appendices.pdf 1.05 Mb 00:04:51 00:02:29 00:02:10 00:01:05 00:00:05

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.