Title page for ETD etd-04262007-150430


Document Type Master's Dissertation
Author Jankowitz, Louise
Email louise@namibnet.com
URN etd-04262007-150430
Document Title Die Laerskoolkind se verwerking van egskeiding deur 'n spelterapeutiese tegniek (Afrikaans)
Degree MA (Play Therapy)
Department Social Work
Supervisor
Advisor Name Title
Dr J M C Joubert
Keywords
  • spelterapeutiese
  • navorsing
  • tegniek
  • Laerskoolkind
  • verwerking
  • egskeiding
Date 2006-04-25
Availability restricted
Abstract
Abstract in Afrikaans:

Die navorsing het gehandel oor die verwerking van egskeiding deur die laerskoolkind. Die behoefte om navorsing oor die onderwerp te doen, het sy ontstaan in die navorser se privaat praktyk gehad. Die doel van die studie was om die laerskoolkind met behulp van spelterapie te help om die egskeiding te verwerk.

Vyf laerskoolkinders betrokke by egskeiding is deur middel van 'n nie-ewekansige doelgerigte steekproefneming verkry. Die vyf laerskoolkinders is betrek by agt, met die uitsondering van een met nege gestaltspelterapiesessies, waartydens waarneming onder gekontroleerde toestande gedoen is. Tydens elke sessie is spesifieke gestaltspelterapeutiese tegnieke benut, ten einde die effek wat egskeiding op die laerskoolkind het te bepaal. Daar is van die roosboomtegniek gebruik gemaak as 'n voor- en natoets, om so die effek wat egskeiding op die laerskoolkind het te bepaal. Ontspanningspel is gebruik om elke sessie mee te begin, waarna daar van skeppende spel gebruik gemaak is, onder andere die sandbak, om by elke kind se voorgrond uit te kom. Daar is aan die hand van die ses take soos uiteengesit deur Van der Merwe (1996:184) gevind dat die laerskoolkind wel met behulp van gestaltspelterapeutiese tegnieke die egskeiding suksesvol binne sy ontwikkelingsfase kan verwerk. Gevolgtrekkings en aanbevelings, asook hipoteses vir toekomstige navorsing is na aanleiding van die navorsingstudie geformuleer.

Daar sal vervolgens slegs hy of hom as voornaamwoord gebruik word, om na beide manlike en vroulike persone te verwys.

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
[campus] 00Dissertation.pdf 489.79 Kb 00:02:16 00:01:09 00:01:01 00:00:30 00:00:02
[campus] indicates that a file or directory is accessible from the campus network only.

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.