Title page for ETD etd-04202005-120054


Document Type Master's Dissertation
Author Van den Berg, Hyletta
URN etd-04202005-120054
Document Title 'n Nasorgprogram vir maatskaplike werkers vir die behandeling van substansafhanklike adolessente (Afrikaans)
Degree MA (SW)
Department Social Work
Supervisor
Advisor Name Title
Dr C E Prinsloo Committee Chair
Keywords
  • drug abuse
  • substance abuse treatment
  • teenagers drug use
  • substance abuse patients Counseling of
  • teenagers rehabilitation
Date 2003-08-01
Availability unrestricted
Abstract
AFRIKAANS: Hierdie navorsingstudie het ten doel gehad om 'n nasorgprogram te ontwikkel vir die benutting deur maatskaplike werkers in die hantering en behandeling van substansafhanklike adolessente. Die misbruik van afhanklikheidsvormende middels word erken as een van die grootste gesondheids- en maatskaplike probleme in Suid¬Afrika. Die eskalerende patrone van dwelmmisbruik en die impak daarvan op die individu en ook op die groter samelewing benodig gespesialiseerde vaardighede om die probleem te verstaan en aan te spreek. Met hierdie behoefte in gedagte is daar besluit om hierdie studie te doen en 'n nasorgprogram te ontwikkel om aan die maatskaplike werker in die praktyk 'n hulpmiddel te verskaf om eff'ektiewe nasorgdienste aan die substansafhanklike adolessent te lewer.

Die doel van hierdie ondersoek is om verkennende- en beskrywende navorsing uit te voer na substansafhanklikheid by adolessente. Die kwantitatiewe navorsingsproses is gevolg in die navorsing, alhoewel navorsingsmetodes uit beide die kwantitatiewe- en kwalitatiewe benaderings gebruik is. Daar is twee stellings vir die navorsingstudie geformuleer, naamlik:

Daar bestaan 'n leemte aan bestaande bruikbare nasorgprogramme vir die benutting deur maatskaplike werkers in die praktyk vir hulpverlening aan die substansafhanklike adolessent; en dwelmmisbruik neem toe onder adolessente en moet dringend aangespreek word. Die stellings was deur middel van die verkennende navorsingsontwerp en met behulp van persoonlike vraelyste (kwantitatiewe data¬insamelingsmetode) en semi-gestruktuurde aangesig-tot-aangesig onderhoudsvoering (kwalitatiewe data-insamelingsmetode) ondersoek.

AIle kwalitatiewe- asook kwantitatiewe data het 'n ooreenkomstige bevestiging op die stellings verskaf. Hierdie data het aangedui dat daar 'n groot leemte aan effektiewe nasorgdienste ten opsigte van die substansafhanklike adolessent bestaan en dat substansafhanklike adolessente as gevolg van oneffektiewe hulpverlening telkens 'n terugval beleef.

Verdere navorsing deur middel van die benutting van narratiewe terapie met 'n gesin waar 'n adolessent dwelms gebruik is gedoen. 'n Suid-Mrikaans geformuleerde meetinstrument wat substansafhanklikheid binne die adolessente kultuur en leefwyse, asook eietydse eise en probleme kan vervat en meet, word gevolglik aanbeveel.

ENGLISH: The purpose of this research study is the development of an aftercare programme for social workers to use in the handling and treatment of substance dependant adolescents. The abuse of dependant substances is recognised as one of the greatest health and social problems in South Africa. The escalating patterns of drug abuse and the impact thereof on the individual as well as the greater community asks for specialised skills to understand and solve these problems. With this need in mind the researcher decided to develop an aftercare programme, which would serve as a practical guideline for social workers in practice in order to supply effective aftercare services to the substance dependant adolescent.

The aim of the study was to investigate substance dependency by adolescents through exploratory- and descriptive studies. The quantitative research process was followed although both the qualitative and quantitative methods were used. Two suppositions were formulated for the research study:

A huge gap currently exists for aftercare programs for the assistance of social workers in practice to substance dependant adolescents. These suppositions were investigated through the use of exploratory research design and with the assistance of personal questionnaires (quantitative date gathering method) and semi-structured face-to-face interviewing (qualitative data gathering method).

Both quantitative and qualitative data confirmed the formulated suppositions. The data clearly indicated the need for effective aftercare services for substance dependant adolescents, which frequently experience a relapse due to the lack of assistance.

Further research can be done through the use of narrative therapy within a family in which an adolescent used drugs. A South African formulated measurement scale, which is able to measure substance dependency within the adolescent culture and way of life, are recommended.

© 2003, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Van den Berg, H 2003, ’n Nasorgprogram vir maatskaplike werkers vir die behandeling van substansafhanklike adolessente, MA dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-04202005-120054/ >

H482/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  dissertation.pdf 5.24 Mb 00:24:14 00:12:28 00:10:54 00:05:27 00:00:27

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.