Title page for ETD etd-01182007-160718


Document Type Doctoral Thesis
Author Sieberhagen, Charl Francois
URN etd-01182007-160718
Document Title Die beskikbaarstelling, deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, van die Bybel in die inheemse tale van Suid-Afrika : 'n missiologiese studie (Afrikaans)
Degree PhD (Science of Religion and Missiology)
Department Science of Religion and Missiology
Supervisor
Advisor Name Title
Prof J J Kritzinger
Keywords
  • British and Foreign Bible Society
  • Bible Society of South Africa
  • Bible publication and distribution South Africa
  • missions South Africa
  • Bible translating
Date 2000-05-01
Availability unrestricted
Abstract
Afrikaans: Die Vlootkommissaris, Jahleel Brenton, se ywer en passie vir Bybelverspreiding lei tot die stigting van die tweede Hulpvereniging van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap in Afrika. Hierdie stigtingsvergadering vind plaas onder voorsitterskap van die luitenant-goewemeur aan die Kaap, sir Rufane Donkin, op 23 Augustus 1820.

Dit is eers in 1965, dat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 'n selfstandige Bybelgenootskap word en sy plek kan inneem by die Wereldbond van Bybelgenootskappe as 'n finansieel bydraende Genootskap tot die Werelddiensprogram.

In 1970 verskyn die publikasie, God het laat groei, wat die geskiedenis van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika beskryf vanaf 1820 tot 1970. Sedert hierdie publikasie verskyn het, is daar nog nie weer so 'n uitgebreide studie uitgevoer nie. Jaarverslae is elke jaar gepubliseer, maar dit was gerig op die donateurskorps, met inligting wat by wyse van opsommings weergegee is.

Dit is egter opmerklik dat daar nog nooit 'n missiologiese studie gedoen is oor die werksaarnhede van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika nie. As gevolg van die feit dat die Bybelgenootskap die enigste organisasie in Suid-Afrika is wat die Bybel amptelik vertaal, produseer en versprei in al die inheemse tale van ons land, moet daar gevra word na die relevansie van hierdie organisasie se werksaarnhede vir die sendingontwikkeling in Suid-Afrika asook Suider-Afrika. Betrokkenheid deur die Bybelgenootskap by vertalingsprojekte in die inheemse tale van ons land, het deur die jare baie gewissel. Tans word vertaalspanne in diens van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gestel en hulle doen die vertaalwerk namens die kerk, sendingorganisasies en breŽ Christelike gemeenskap.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika staan in 'n baie unieke verhouding met die kerk, sendingorganisasies en die breŽ Christelike gemeenskap. Samewerking geskied op 'n wye spektrum van terreine. Die Bybelgenootskap is afhanklik van die kerke, sendingorganisasies en die breŽ Christelike gemeenskap, vir menslike hulpbronne en finansiŽle ondersteuning. Die kerke, sendingorganisasies en die breŽ Christelike gemeenskap is weer van die Bybelgenootskap afhanklik vir Bybels in die inheemse tale van ons land, asook ander verwante materiaal.

Hierdie studie het aangetoon dat daar 'n missionere visie aanweslg is in die werksaamhede van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, maar ook by die donateurskorps. Hierdie missionÍre visie het inderdaad daartoe gelei dat die Christendom in Suid-Afrika gevestig kon word. Hierdie studie toon baie duidelik aan dat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 'n integrale deel van die missionÍre speelveld in Suid¨Afrika is, ook ten opsigte van die toekoms.

English: The Naval Commissioner, Jaheel Brenton's passion and diligence regarding Bible distribution leads to the founding of the second Auxiliary of the British and Foreign Bible Society in Africa. This founding meeting takes place on 23 August 1820 under the chairmanship of the lieutenant-governor at the Cape, Sir Rufane Donkin.

Only in 1965 does the Bible Society of South Africa become an independent Bible Society and became immediately a contributing Society towards the World Service Programme of the United Bible Societies.

In 1970 the publication, God made it grow, appears, describing the history of the Bible Society of South Africa from 1820 to 1970. A comprehensive study of this has not hitherto been executed. Reports are published annually but are directed at the contributing donors of the Bible Society of South Africa with relevant information conveyed in the form of summaries.

It is, however, remarkable that a missiological study has never been done on the activities of the Bible Society of South Africa. Considering the fact that the Bibles Society is the only organization in South Africa which officially translates, produces and distributes the Bible in all our indigenous languages, one must question the relevance of this organization's activities towards the development of missionary actions in South Africa and Southern Africa.

Over the years the Bible Society's involvement regarding translation projects into the indigenous languages of our country has changed considerably. Nowadays, teams of translators are appointed in the service of the Bible Society. They do the translation on behalf of the Church, missionary organizations and the broader Christian community.

The Bible Society of South Africa maintains a unique relationship with the Church, missionary organizations and with the broader Christian community and a wide spectrum of co-operation exists. The Bible Society is dependant on the churches, missionary organizations and the broader Christian community for human resources and financial support. Accordingly, churches, missionary organizations and the broader Christian community are dependant on the Bible Society for Bibles and other related material in the indigenous languages of our country.

This study has indicated the presence of a missionary vision in the activities of the Bible Society of South Africa as well as their donors. Indeed this missionary vision has resulted in the establishment of Christianity in South Africa. This study clearly indicates that the Bible Society of South Africa is an integral part of the missionary playing-field in South Africa, also with regard to the future.

© 2000, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.

Please cite as follows:

Sieberhagen, CF 2000 Die beskikbaarstelling, deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, van die Bybel in die inheemse tale van Suid-Afrika - 'n Missiologiese studie, PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-01182007-160718/ >

H316/ag

Files
  Filename       Size       Approximate Download Time (Hours:Minutes:Seconds) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)   Higher-speed Access 
  00front.pdf 92.76 Kb 00:00:25 00:00:13 00:00:11 00:00:05 < 00:00:01
  01chapters1-3.pdf 968.32 Kb 00:04:28 00:02:18 00:02:01 00:01:00 00:00:05
  02chapters4-5.pdf 1.18 Mb 00:05:27 00:02:48 00:02:27 00:01:13 00:00:06
  03chapters6-7.pdf 762.55 Kb 00:03:31 00:01:48 00:01:35 00:00:47 00:00:04
  04back.pdf 257.71 Kb 00:01:11 00:00:36 00:00:32 00:00:16 00:00:01

Browse All Available ETDs by ( Author | Department )

If you have more questions or technical problems, please Contact UPeTD.